لیست داروهای آلرژی، آسم و تنفسی شرکت داروسازی رها

گروه درمانی دسته دارویی شکل دارویی نام ژنریک نام تجاری دوز دارو
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی کورتیکواستروئید ها اسپری های بینی Beclomethasone Beklam 50mcg/dose
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک اسپری های بینی Naphazoline Decofzol 0.05%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک اسپری های بینی Phenylephrine Decophen 0.5%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک اسپری های بینی Phenylephrine Decophen 0.25%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی مرطوب کننده مخاط اسپری های بینی Sodium Chloride Decosalin 0.65%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد التهاب استروئیدی اسپری های بینی Fluticasone Felazon 50mcg/dose
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد حساسیت اسپری های بینی Cromolyn Sodium Molinose 2%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک اسپری های بینی Oxymetazoline Oxynose 0.05%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی نرم کننده مخاط اسپری های بینی Lotion Including Purified Sesame Oil Sesaline 25%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی نرم کننده مخاط اسپری های بینی Lotion Including Purified Sesame Oil Sesaline 100%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین اسپری های بینی Olopatadine Aleropat 0.6%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گشاد کننده برونش شربت Salbutamol 2mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گشاد کننده برونش شربت Theophyline/ Guaifenesin 50mg، 30mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد سرفه شربت Dextrometorphane 15mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین شربت Diphenhydramine/ Ammonium Chloride 12.5mg، 125mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی مسکن و ضد التهاب شربت Pediatric Grippe Chlorpheniramine Maleate 0.67mg ، Pseudoephedrine Hcl 10mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضدسرفه و ضد احتقان شربت Dextromethorphan/ Pseudoephedrine Pseuphan 15mg، 30mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه شربت Acetaminophen/ Diphenhydramine/ Phenylephrine Cetadin-D 160mg، 12.5mg، 2.5mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه شربت Acetaminophen/ Guaifensine/ Phenylephrine Cetadin-G 125mg، 50mg، 2.5mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه شربت Acetaminophen/ Chlorpheniamine/ Dextrometorphan/ Phenylephrine Cetadin-DC 160mg، 1mg، 5mg، 2.5mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی قرص Acetaminophen/ Phenylephrine Raha Cold Day 500mg، 5mg
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین آمپول Diphenhydramine 50mg/ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین آمپول Chlorpheniramine 10mg/ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین قرص Loratadin ODT 10mg
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامسن قرص Ketotifen 1mg

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 - صندوق پستی: 567- 81745

031-36540859 - 031-36540659


دفتر فروش تهران: میدان صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی بعد از جلال آل احمد - کوی بهاران ساختمان بهاره واحد 8

021-44258924-6

 

موقعیت جغرافیایی