ليست کلی محصولات شرکت داروسازی رها

رديف نام ژنريک نام تجاری قدرت شكل داروئی بسته بندی گروه بندی محصولات دسته درمانی
1 Desmopressin دسموپرسین Desmorin دسمورین 10 mcg/dose اسپری بینی 5 ml داروهای عمومی/ داخلی آنتی دیورتیک
2 Olopatadine اولوپاتادین Aleropat آلروپات 5mg/5ml اسپری بینی 5 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
3 Beclomethasone بکلومتازون Beklam بکلام 50 mcg/dose اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد التهاب استروئيدي
4 Naphazoline نفازولین Decofzol دکوفزول 0.0005 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک
5 Phenylephrine فنیل افرین Decophen دکوفن 0.005 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک
6 Phenylephrine فنیل افرین Decophen دکوفن 0.0025 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک
7 Sdium Chloride سدیم کلراید Decosalin دکوسالین 0.0065 اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی مرطوب کننده مخاط
8 Fluticasone فلوتیکازون Felazon فلازون 50 mcg/dose اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد التهاب استروئيدي
9 Cromolyn کرومولین Molinose مولینوز 20 mg/ml اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد حساسیت
10 Oxymetazoline اکسی متازولین Oxynose اکسی نوز 0.0005 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک
11 Sesame oil روغن کنجد Sesaline سزالین 0.25 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی نرم کننده مخاط
12 Sesame oil روغن کنجد Sesanose سزانوز 1 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی نرم کننده مخاط
13 Ipratropium bromide ایپراتروپیوم بروماید Ipranoseایپرانوز 0.03% 0.06% اسپری بینی 14 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی‌کولینرژیک
14 Mometasone Furoate سوسپانسیون مومتازون فروآت Ravison راویزون 0.05% اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گلوکوکورتیکوئید
15 Budesonide بودزوناید Budanose بودانوز 64ug/1dose اسپری بینی 6 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد التهاب استروئيدي
16 Betamethasone بتامتازون - 4 mg/ml آمپول 1 ml داروهای عمومی/ داخلی ضد التهاب استروئيدي
17 Dexamethasone دگزامتازون - 4 mg/ml آمپول 2 ml داروهای عمومی/ داخلی ضد التهاب استروئيدي
18 Diphenhydramine دیفن هیدرامین - 50 mg/ml آمپول 1 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب آنتی هیستامین
19 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 300mg/3ml آمپول 3 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
20 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 400mg/4ml آمپول 4 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
21 Chlorpheniramine کلرفنیرامین - 10 mg/ml آمپول 1 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
22 Hyoscine هیوسین - 20mg/ml آمپول 1ml داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم گوارش
23 Ranitidine رانیتیدین - 50mg/2ml آمپول 1ml داروهای موثر بر دستگاه گوارش آنتاگونیست گیرنده های H2(هیستامینی)
24 Ketorolac کتورولاک Ketrofal کتروفال 30 mg/ml آمپول 1 ml مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
25 Vitamin B12 ویتامین B12 - 1000 mcg/ml آمپول 1 ml مکمل ها ویتامین ها
26 Vitamin(B1/B6/B12) ویتامین(B1/B6/B12) Ravit-B راویت بی (100 mg+100 mg+1000 mcg)/3ml آمپول 3 ml مکمل ها ویتامین ها
27 تریامسیونولون استوناید Triamcinolone acetonide 40 mg/ml آمپول 1 ml داروهای عمومی/ داخلی ضد التهاب استروئيدي
28 مگلومين آنتي مونات Meglumine Antimonate _ 300 mg/ml آمپول 5 ml داروهای عمومی/ داخلی ضد انگل-ضد ليشمانيوز
29 لوتيراستام Levetiracetam لوسيژر Leveseizure 100 mg/ml آمپول 5 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد تشنج و ضد صرع
30 ترانگزاميك اسيد Tranexamic acid _ 100 mg/ml آمپول 5 ml دارو هاي موثر بر خون ضد خونريزي (آنتی فیبرینولیتیک)
31 Vitamin A+D ویتامین آ+ د P.A.D پی. آ. د - پماد 30 g داروهای پوستی موضعی ویتامین ها
32 Triamcinolone NN تریامسینولون ان ان - - پماد 15 g داروهای پوستی موضعی ضد التهاب استروئيدي-ضدباکتری-ضدقارچ
33 Clobetasol کلوبتازول - 0.0005 پماد 15g داروهای پوستی موضعی ضد التهاب استروئيدي
34 Devil's Claw / Glucosamine Sulfate / Msm دویلز کلاو / گلوکزامین / ام اس ام Rahamin رهامین - پماد 30 g/ 50 مسکن ها مسکن و ترمیم کننده غضروف
35 Zinc Oxide زینک اکساید - 0.25 پماد 30 g داروهای عمومی/ داخلی سوختگی
36 Triamcinolone تریامسینولون Teriadent تریادنت 0.001 خمیردهانی 10 g داروهای عمومی/ داخلی ضد التهاب استروئيدي
37 Adapalene آداپالن Adalen آدالن 0.001 ژل 30 g داروهای پوستی موضعی ضد آکنه
38 Isotretinoin ایزوترتینوئین Isoten ایزوتن 0.0005 ژل - داروهای پوستی موضعی ضد آکنه
39 Ibuprofen ایبوپروفن - 0.05 ژل 50 g مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
40 کلوتریمازول 1% Clotrimazole 1% (with 1 applicator ) - 1% كرم واژينال 50 g داروهای عمومی/ داخلی درمان عفونت هاي قارچي واژينال
41 کلوتریمازول 2% Clotrimazole 2% (with 7 applicator ) - 2% كرم واژينال 50 g داروهای عمومی/ داخلی درمان عفونت هاي قارچي واژينال
42 کلیندامایسین Clindamycin(with 7 applicator ) كليناواگ Clinavag 2% كرم واژينال 40 g داروهای عمومی/ داخلی واژينوز باكتريايي
43 کلیندامایسین Clindamycin(with 1 applicator ) كليناواگ Clinavag 2% كرم واژينال 40 g داروهای عمومی/ داخلی واژينوز باكتريايي
44 کلوتریمازول/ بتامتازون Clotrimazole/ Betametasone دیپروکل Diprocol 1 %+0/05 % كرم موضعي 30 g داروهای پوستی موضعی ضد قارچ-ضد التهاب كورتيكواستروئيدي
45 دکسپانتنولDexpanthenol درموپانDermopan 5% كرم موضعي 30 g داروهای پوستی موضعی نرم و مرطوب كننده
46 سرتاکونازولSertaconazole سرتولSertol 2% كرم موضعي 30 g داروهای پوستی موضعی ايميدازول ها
47 کلوبتازولClobetasol _ 0/05% كرم موضعي 15 g داروهای پوستی موضعی ضد التهاب استروئيدی موضعي
48 مومتازونMometasone راويزونRavison 0/1 % كرم موضعي 15 g داروهای عمومی/ داخلی ضد التهاب استروئيدي
49 دکسترومتورفان/گایافنزین/فنیل افرینDextromethorphan / Guaifenesin / Phenylephrine Cetadexستادکس _ شریت 200 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه
50 گلوکزامین/کندرویتین/ ام اس امGlucosamine/Chondroitin/MSM Osteodynاوستئودین _ شریت 250 ml مکمل ها ویتامین و مینرال ها
51 مولتی ویتامین، مولتی مینرال، رویال ژلی Multivitamin & Mineral + Royal jelly Royal-vitرویال- ویت _ شریت 120 ml مکمل ها ویتامین و مینرال ها
52 کاربامازپین Carbamazepine Tegatardتگاتارد 100 mg/5ml شریت 250 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
53 Cyproheptadine سیپروهپتادین Racip راسیپ 2 mg/5ml شریت 200 ml مکمل ها اشتها آور
54 Vitamins and Minerals Enriched with Ginkgobiloba Extract مولتی ویتامین و مینرال غنی شده با عصاره گیاهی جینکوبیلوبا Ginkgoviton جینکوویتون _ شریت 120 مکمل ها مکمل ها-ویتامین ها
55 Ca/Mg/Zn/Vitd3 کلسیم / منیزیم/ روی/ ویتامین D3 Calcifun کلسی فان (400 mg +150 mg+400 IU+ 15 mg)/5ml شریت 200 ml مکمل ها ویتامین و مینرال ها
56 Lactulose لاکتولوز Purgalus پرگالوس 10 g/15ml شریت 240ml داروهای موثر بر دستگاه گوارش مسهل
57 Dextromethorphan /Pseudoephedrine دکسترومتورفان_ پی Pseuphan پزوفان (15 mg+30 mg)/5ml شریت 60 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضدسرفه و ضد احتقان
58 Acetaminophen /Guaifensine /Phenylephrine استامینوفن/ گایافنزین/ فنیل افرین Cetadin- G ستادین جی (125 mg+50 mg+2.5 mg)/5ml شریت 200 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه
59 Acetaminophen / Chlorpheniramine /Dextrometorphan/Phenylephrine استامینوفن/ کلروفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین Cetadin- DC ستادین دی سی (160 mg+1mg+5 mg+2.5 mg)/5ml شریت 200 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه
60 Acetaminophen / Diphenhydramine/Phe nylephrine استامینوفن/ دیفن هیدرامین / فنیل افرین Cetadin- D ستادین دی (160 mg+12.5 mg+2.5 mg)/5ml شریت 200 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه
61 Theophylline/Guaifenesin تئوفیلین- جی - (50 mg+30 mg)/5ml شریت 120 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گشاد کننده برونش
62 Salbutamol سالبوتامول - 2 mg/5ml شریت 120 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گشاد کننده برونش
63 Pediatric Grippe سرماخوردگی کودکان - (Chlorpheniramine Maleate0.67 mg+Pseudoephedrine Hcl 10 mg )/5ml شریت 60 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی مسکن و ضد التهاب
64 Diphenhydramine/ Ammonium Chloride Or Diphenhydramine Compound دیفن هیدرامین/ آمونیوم کلراید ( دیفن هیدرامین کامپاند) - (12.5 mg+125 mg)/5 ml شریت 60 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین- ضدسرفه
65 Dextromethorphan دکسترومتورفان - 15 mg/5 ml شریت 60 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد سرفه
66 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 200 mg/ 5 ml شریت 250ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
67 عصاره خشك برگ گياه چاي سبز+ پودر خشك ميوه سيب+ پودر خشك ميوه آناناس+ پودر خشك ميوه پاپايا+ سركه ميوه سيب+ پودر ميوه گريپ فورت+ ال-كارنيتين Camellia sinensis + Malus domestica + Ananas comosus +Carica papaya + Malus domestica + Citrus paradise + L- Carnitine CARNI-5 كارني- فايو (50 mg+1000mg+1000mg+175mg+175mg+225mg شریت 200 ml مکمل ها ویتامین و مینرال ها
68 Zinc+Multivitamin زينك + مولتي ويتامين Z-Vit زی-ویت - شریت 200 ml مکمل ها ویتامین و مینرال ها
69 CO-Q10& Vitamin E کو کیوتن/ویتامین ای Ra-Q10 راکیوتن - شریت 200 ml مکمل ها ویتامین و مینرال ها
70 Metformin Hydrochloride متفورمين هيدروكلرايد Rahamet رهامت - شریت 250 ml داروهای عمومی/ داخلی ضد دیابت
71 ارسوداكسي كوليك اسيدUrsodeoxycholic Acid بايلدكسBildex 250mg/5ml شریت 250 ml داروهای عمومی/ داخلی حل كننده سنگ هاي صفراوي
72 الدربري + ويتامين سي و روي Elderberry & Vit C & Zinc Elderex الدركس 140mg+180mg+3.3mg/10ml شریت 200 ml مکمل ها كمك به سلامت سيستم ايمني/آنتي اكسيدان
73 Acetaminophen / Phenylephrine / Diphenhydramine استامینوفن /فنیل افرین /دیفن هیدرامین Rahamoon رهامون 500 mg+5 mg+25 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین- ضد علائم سرماخوردگی
74 Acetaminophen /Phenylephrine استامینوفن / فنیل افرین Raha cold day رها کلد روز 500 mg+5 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین- ضد علائم سرماخوردگی
75 Alprazolam آلپرازولام - 0/5mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب آرامبخش- ضد اضطراب
76 Atenolol آتنولول - 50 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
77 Atenolol آتنولول - 100 mg قرص 100 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
78 Atorvastatin آتورواستاتین - 10 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر قلب و عروق مهار کننده HMG -CoA
79 Atorvastatin آتورواستاتین - 20 mg قرص 100 .30 داروهای موثر بر قلب و عروق مهار کننده HMG -CoA
80 Bilberry Extract / Vitis vinifera seed Extract / Vit E / Vit A / Lutein عصاره بیلبري / عصاره هسته انگور A ویتامین / E / ویتامین / لوتئین High-vision هاي ویژن _ قرص 60 مکمل ها ویتامین ها
81 Biotin بیوتین - 5000 mcg قرص 100 مکمل ها ویتامین ها
82 Black cohosh Extract / Multi vitamin / Minerals عصاره گیاه کوهوش سیاه / مولتی ویتامین / مینرال EStrofun استروفان _ قرص 30 مکمل ها
83 Bupropion بوپروپیون Smopion اسموپیون 75-150mg قرص 30. 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد افسردگی-داروهاي غير نيكوتيني ترك سيگار
84 Calcium + Vitamin D3 + Mg +Zn کلسیم /ویتامین D 3 / منیزیم / روی Calcifun کلسی فان 400 mg+100 mg+200 IU+4 mg قرص 90 مکمل ها ویتامین ها و مینرال ها
85 Carbamazepine کاربامازپین Tegatard تگاتارد 200 mg قرص 100/30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
86 Carbamazepine کاربامازپین Tegatard تگاتارد 400 mg قرص 100/30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
87 Collagen(typeII)/Sodium hyaloronate/Boron کلاژن نوع دو/ سدیم هیالورونات / بور Rabonex رابونکس 10mg ، 5mg ، 3.5mg قرص 60 مکمل ها پیشگیری و درمان آرتروز
88 CO-Q10/ Zinc / Lutein / Selenium /Vitamin C / Vitamin E زینک /لوتئین / /Q کوآنزیم 10 E ویتامین /c سلنیوم /ویتامین RA-Q10 راکیوتن _ قرص 60 مکمل ها آنتی اکسیدان
89 Diclofenac دیکلوفناک Voldic ولدیک 50 mg قرص 100 مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
90 Diclofenac دیکلوفناک Voldic ولدیک 100 mg قرص 100 مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
91 Diltiazem دیلتیازم - 60 mg قرص 100 داروهای موثر بر قلب و عروق بلوک کننده کانال کلسیمی
92 Esomeprazole اس امپرازول Raxum راکسوم 20/40 mg قرص 30 داروهای موثر بر دستگاه گوارش مهار کننده پمپ پروتئینی
93 Folic Acid فولیک اسید - 1 mg قرص 100. 200 مکمل ها ویتامین
94 Glucosamine HCL / chondroitin sulfate sodium /sodium hyaloronate / Turmeric Extract /Boswellia Extract / Devils claw گلوکز امین هیدروکلراید/ کندروئیتین سولفات سدیم/ سدیم هیالورونات/ عصاره پنجه شیطان/ عصاره کندر / عصاره زرد چوبه Joint maker جوینت میکر _ قرص 50 مکمل ها بهبود سلامت و انعطاف پذیری مفاصل
95 Hyoscine هیوسین - 10 mg قرص 20. 100 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم گوارش
96 Ibuprofen ایبوپروفن - 400mg/800 mg قرص 100/30 مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
97 Ketotifen کتوتیفن - 1mg قرص 100 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
98 L- Lysine ال – لیزین - 500 mg قرص 60 مکمل ها آمینو اسید
99 L-Arginine ال – ارژینین - 1000 mg قرص 50 مکمل ها آمینو اسید
100 Levetiracetam لوتیراستام Leveseizur لوسیژر 500 - 250 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
101 Levodopa / Carbidopa forte لوودوپاسی فورت - 250 mg+25 mg قرص 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون
102 Loratadine لوراتادین - 10mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
103 Mebeverine مبورین Colomeb کولومب 135 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم گوارش
104 Metformin متفورمین Rahamet رهامت 500 mg قرص 120 داروهای عمومی/ داخلی ضد دیابت
105 Metformin متفورمین Rahamet رهامت 1000 mg قرص 90.3 داروهای عمومی/ داخلی ضد دیابت
106 Metoprolol Succinate ER متوپرولول سوکسینات Angipol آنژیپول 47/5 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
107 Metoprolol Succinate ER متوپرولول سوکسینات Angipol آنژیپول 95mg قرص 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
108 Metoprolol Succinate ER متوپرولول سوکسینات Angipol آنژیپول 23/75mg قرص 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
109 Multi Vitamin / Mineral مولتی ویتامین /مینرال راسنت Rasent _ قرص 60. 120 مکمل ها ویتامین ها و مینرال ها
110 Oxycodone اکسی کدون Oxidon اکسیدون 5 mg قرص 30 مسکن ها ضد درد اپوئیدی
111 Oxycodone اکسی کدون Oxidon اکسیدون 15 mg قرص 30 مسکن ها ضد درد اپوئیدی
112 Potassium Citrate پتاسیم سیترات Alkaneph آلکانف 10 mEq قرص 60 داروهای عمومی/ داخلی بیماری کلیوی
113 Pramipexole پرامی پکسول Parkisol پارکیسول 0.18 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون
114 Pramipexole پرامی پکسول Parkisol پارکیسول 0.7 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون
115 Quetiapine کوئتیاپین Raquit راکوئیت 100mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد جنون
116 Tizanidine تیزانیدین - 4mg قرص 100 مسکن ها شل کننده عضلات،مسکن
117 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 200 mg قرص 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
118 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 500 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
119 Vitamin B6/ Vitamin B12/ Folic Acid / ویتامین ب 6/ ویتامین ب 12 / فولیک اسید Rafolit رافولیت _ قرص 100 مکمل ها ویتامین ها
120 ب 2 B2 - 100mg/50mg قرص 30 مکمل ها ویتامین ها
121 بیزوپرولول فومارات Bisoprolol fumarate Profum پروفام 10 mg/5 mg/2.5mg قرص 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
122 Caffeine کافئین - 200mg قرص 60 مکمل ها محرک سیستم عصبی
123 کلسیم / منیزیم / زینک / مس / منگنز/ ویتامین د 3 / بور Calcium /Magnasium /Zinc/Copper /Manganese /Vitamin D3 /Boron Calcifun-plusکلسی فان-پلاس - قرص 60 مکمل ها ویتامین و مینرال ها
124 ویتامین دي / کلسیم Calcium /Vitamin D Calsorb کلسورب 500 mg+200 IU قرص 90 مکمل ها ویتامین و مینرال ها
125 کاربامازپین Carbamazepine - 200 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
126 پودر عصاره برگ علف بز شاخ دار/ پودر ریشه ماکا Epimedium brevicornum /Lepidium meyenii Macaton ماکاتون - قرص 60 مکمل ها تقویت قوای جنسی
127 اس سیتالوپرام Escitalopram(As Oxalate) Ralopram رالوپرام 20mg/10mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد افسردگی
128 Fexofenadine Hydrochloride فکسوفنادین هیدروکلراید Rafexodin رافکسودین 120 mg/180mg قرص 30 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
129 سیتاگلیپتین (به صورت فسفات)/ متفورمین هیدروکلراید Sitagliptin(As phosphate) /Metformin Hydrochloride Rahamet-S رهامت-اس 50mg/500-1000 mg قرص 30 داروهای عمومی/ داخلی ضد دیابت
130 ويتامين ث به همراه ويتامين آ د / اي و روي Vitamin C+Vit A/D/E+Zinc - - قرص 60 مکمل ها ویتامین و مینرال ها
131 ب-كمپلكس+ويتامين ث+كلسيم B-Complex + Vitamin.C +Calcium - - قرص 60 مکمل ها ویتامین و مینرال ها
132 ب 12 B12 - 2500 mcg قرص باز شونده در دهان 250/60 مکمل ها ویتامین
133 ويتامين ث به همراه ويتامين آ، د ، اي و روي Vitamin C+Vit A،D،E+Zinc _ _ قرص 60 مکمل ها ویتامین و مینرال ها
134 مولتی ویتامین /مینرالMulti vitamin / mineral راسنت سيلورRasent silver _ قرص 50 مکمل ها ویتامین و مینرال ها
135 مولتی ویتامین /مینرال و لوتئينMulti vitamin / mineral / Lutein سنتوم سيلورSentum Silver _ قرص 50 مکمل ها ویتامین و مینرال ها
136 عصاره خار مريم / عصاره زردچوبه / عصاره كنگر فرنگي Milk thistle / Turmeric Extract / Artichoke رهاسيلRahasil _ قرص 60 مکمل ها حفظ سلامت کبد
137 اس آدنوزيل ال متيونينS-Adenosyl-L-Methionine _ _ قرص 30 مکمل ها بهبود خلق و خو- حفظ سلامت مفاصل و کبد
138 مولتی ویتامین /مینرالMulti vitamin / mineral سنتومSentum _ قرص 60 مکمل ها ویتامین و مینرال ها
139 Naphazoline نفازولین - 0.001 قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی سمپاتومیمتیک
140 Sulfacetamide سولفاستامید - 0.1 قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی آنتی بیوتیک
141 Olopatadine اولوپاتادین Aleropat آلروپات 0.005 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی آنتی هیستامین
142 Artificial Tars اشک مصنوعی Eyeawet آیاوت - قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی اشک مصنوعی
143 Loteprednol لوتپردنول Lotera لوترا 0.005 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی کورتیکواستروئید ها
144 Ofloxacin افلوکساسین Oflorap افلوراپ 0.003 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی آنتی بیوتیک
145 Betamethasone بتامتازون Rabet رابت 0.001 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی کورتیکواستروئید
146 Chloramphenicol کلرامفنیکل Raphicol رافیکول 0.005 قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی آنتی بیوتیک
147 Timolol تیمولول Timolin تیمولین 0.005 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی بتابلاکرها
148 Dorzolamide /Timolol دورزولامید / تیمولول Timozopt تیموزوپت 2 % / 0.5 % قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی آنتی گلوکوم
149 Diclofenac دیکلوفناك Voldic ولدیک 0.001 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی ضد التهاب غیراستروئیدی
150 ketorolac کتورولاک Ketrofal کتروفال 0.005 قطره چشمی 5 ml مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
151 دورزولاميد Dorzolamide دوگلومكسDoglomax 2% قطره چشمی 6 ml درمان گلوكوم-مهاركننده كربنيك انيدراز
152 Amantadine آمانتادین Viraless ویرالس 100 mg کپسول 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون - ضد ویروس
153 Gabapentin گاباپنتین Sirentin سیرنتین 100 mg کپسول 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
154 Gabapentin گاباپنتین Sirentin سیرنتین 300 mg کپسول 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
155 Lansoprazole لانسوپرازول Rahazol رهازل 30 mg کپسول 30 داروهای موثر بر دستگاه گوارش مهار کننده پمپ پروتون
156 Mebeverine مبورین Colomeb کولومب 200 mg کپسول 50 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم
157 Mefenamic Acid مفنامیک اسید - 250 mg کپسول 100/50 مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
158 Acetaminophen / Caffeine /Ibuprofen استامینوفن/کافئین/ ایبوپروفن Rahafen رهافن 325 mg+40 mg+200 mg کپسول 50 مسکن ها ضد درد
159 Alpha Lipoic Acid آلفالیپوئیک اسید Alpic آلپیک 300 mg کپسول 30 مکمل ها آنتی اکسیدان
160 Ferous Sulfate + Folic Acid فروس سولفات+فولیک اسید Rahafol رهافول 150 mg + 500 mcg کپسول 30 مکمل ها ویتامین ها
161 Hyaluronic Acid هیالورونیک اسید Hyalura هیالورا 120 mg کپسول 60 مکمل ها آبرسانی به مفاصل، پوست و چشم
162 رزوراترول حاصل از پودر ریشه علف هفت بند ژاپنی/ پودر عصاره پوسته انگورPolygonum cuspidatum/Vitis vinifera Quetrol کوئترول 250 + 10 mg کپسول 60 مکمل ها آنتی اکسیدان
163 اورسوداکسی کولیک اسیدUrsodeoxycholic Acid Bildexبایلدکس 300 mg کپسول 30 داروهای عمومی/ داخلی حل کننده سنگ های صفراوی کلسترولی

اطلاعات تماس

 

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 

کدپستی: 35148 - 81791

صندوق پستی: 567 - 81745

 

031-36540859 - 031-36540659

 

فکس: 36540959-031


 

دفتر فروش تهران: اشرفی اصفهانی جنوب، نرسیده به میدان صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، ابتدای گلستان اول، ساختمان زمرد، پلاک 23، طبقه دوم، واحد 7

 

021-44084866-44084859

 

فکس: 44975532-021

 

موقعیت جغرافیایی