ليست کلی محصولات شرکت داروسازی رها

رديف نام ژنريک نام تجاری قدرت شكل داروئی بسته بندی گروه بندی محصولات دسته درمانی
1 Clotrimazole/Betametasone کلوتریمازول/ بتامتازون Diprocol دیپروکل 1% + 0.05% کرم 30 g داروهای پوستی موضعی ضد التهاب استروئیدی/ ضد قارچ
2 Dexpanthenol دکسپانتنول Dermopan درموپان 0.05 کرم 30 g داروهای پوستی موضعی ویتامین ها
3 Sertaconazole سرتاکونازول Sertol سرتول 0.02 کرم 30 g داروهای پوستی موضعی ضد قارچ
4 Vitamin A+D ویتامین آ+ د P.A.D پی. آ. د - پماد 30 g داروهای پوستی موضعی ویتامین ها
5 Triamcinolone NN تریامسینولون ان ان - - پماد 15 g داروهای پوستی موضعی کورتیکواستروئید
6 Clobetasol کلوبتازول - 0.0005 پماد 15g داروهای پوستی موضعی کورتیکواستروئید
7 Adapalene آداپالن Adalen آدالن 0.001 ژل 30 g داروهای پوستی موضعی ضد آکنه
8 Isotretinoin ایزوترتینوئین Isoten ایزوتن 0.0005 ژل - داروهای پوستی موضعی ضد آکنه
9 Naphazoline نفازولین - 0.001 قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی سمپاتومیمتیک
10 Sulfacetamide سولفاستامید - 0.1 قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی آنتی بیوتیک
11 Olopatadine اولوپاتادین Aleropat آلروپات 0.005 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی آنتی هیستامین
12 Artificial Tars اشک مصنوعی Eyeawet آیاوت - قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی اشک مصنوعی
13 Loteprednol لوتپردنول Lotera لوترا 0.005 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی کورتیکواستروئید ها
14 Ofloxacin افلوکساسین Oflorap افلوراپ 0.003 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی آنتی بیوتیک
15 Betamethasone بتامتازون Rabet رابت 0.001 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی کورتیکواستروئید
16 Chloramphenicol کلرامفنیکل Raphicol رافیکول 0.005 قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی آنتی بیوتیک
17 Timolol تیمولول Timolin تیمولین 0.005 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی بتابلاکرها
18 Dorzolamide /Timolol دورزولامید / تیمولول Timozopt تیموزوپت 2 % / 0.5 % قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی آنتی گلوکوم
19 Diclofenac دیکلوفناك Voldic ولدیک 0.001 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی NSAIDs
20 Betamethasone بتامتازون - 4 mg/ml آمپول 1 ml داروهای عمومی/ داخلی کورتیکواستروئیداسید
21 Dexamethasone دگزامتازون - 4 mg/ml آمپول 2 ml داروهای عمومی/ داخلی کورتیکواستروئیداسید
22 Clotrimazole 1% کلوتریمازول - 0.01 کرم واژینال 50 g داروهای عمومی/ داخلی ضد قارچ
23 Clotrimazole2% کلوتریمازول - 0.02 کرم واژینال 50 g داروهای عمومی/ داخلی ضد قارچ
24 Clindamycin کلیندامایسین - 0.02 کرم واژینال 50 g داروهای عمومی/ داخلی آنتی بیوتیک
25 Potassium Citrate پتاسیم سیترات Alkaneph آلکانف 10 mEq قرص 60 داروهای عمومی/ داخلی بیماری کلیوی
26 Desmopressin دسموپرسین Desmorin دسمورین 10 mcg/dose اسپری بینی 5 ml داروهای عمومی/ داخلی آنتی دیورتیک
27 Metformin متفورمین Rahamet رهامت 500 mg قرص 120 داروهای عمومی/ داخلی ضد دیابت
28 Metformin متفورمین Rahamet رهامت 1000 mg قرص 90.3 داروهای عمومی/ داخلی ضد دیابت
29 Triamcinolone تریامسینولون Teriadent تریادنت 0.001 خمیردهانی 10 g داروهای عمومی/ داخلی کورتیکواستروئید
30 Sodium Bicarbonate سدیم بیکربنات - 500 mg قرص 100 داروهای عمومی/ داخلی بیماری کلیوی
31 Alprazolam آلپرازولام - 0/5mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب آرامبخش- ضد اضطراب
32 Amantadine آمانتادین Viraless ویرالس 100 mg کپسول 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون - ضد ویروس
33 Bupropion بوپروپیون Smopion اسموپیون 150mg قرص 30. 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد افسردگی
34 Carbamazepine کاربامازپین Tegatard تگاتارد 200 mg قرص 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
35 Carbamazepine کاربامازپین Tegatard تگاتارد 400 mg قرص 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
36 Diphenhydramine دیفن هیدرامین - 50 mg/ml آمپول 1 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب آنتی هیستامین
37 Gabapentin گاباپنتین Sirentin سیرنتین 100 mg کپسول 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
38 Gabapentin گاباپنتین Sirentin سیرنتین 300 mg کپسول 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
39 Levodopa / Carbidopa forte لوودوپاسی فورت - 250 mg+25 mg قرص 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون
40 Pramipexole پرامی پکسول Parkisol پارکیسول 0.18 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون
41 Pramipexole پرامی پکسول Parkisol پارکیسول 0.7 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون
42 Quetiapine کوئتیاپین Raquit راکوئیت 100mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد جنون
43 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 200 mg قرص 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
44 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 200 mg/ 5 ml شریت 250ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
45 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 500 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
46 Levetiracetam لوتیراستام Leveseizur لوسیزر 250 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
47 Levetiracetam لوتیراستام Leveseizur لوسیزر 500 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
48 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 300mg/3ml آمپول 3 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
49 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 400mg/4ml آمپول 4 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
50 Dextromethorphan دکسترومتورفان - 15 mg/5 ml شربت 60 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد سرفه
51 Diphenhydramine/ Ammonium Chloride Or Diphenhydramine Compound دیفن هیدرامین/ آمونیوم کلراید ( دیفن هیدرامین کامپاند) - (12.5 mg+125 mg)/5 ml شربت 60 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین- B:Hضدسرفه
52 Ketotifen کتوتیفن - 1mg قرص 100 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
53 Loratadine لوراتادین - 10mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
54 Pediatric Grippe سرماخوردگی کودکان - (Chlorpheniramine Maleate0.67 mg+Pseudoephedrine Hcl 10 mg )/5ml شربت 60 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی مسکن و ضد التهاب
55 Salbutamol سالبوتامول - 2 mg/5ml شربت 120 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گشاد کننده برونش
56 Theophylline/Guaifenesin تئوفیلین- جی - (50 mg+30 mg)/5ml شربت 120 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گشاد کننده برونش
57 Olopatadine اولوپاتادین Aleropat آلروپات 5mg/5ml اسپری بینی 5 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
58 Beclomethasone بکلومتازون Beklam بکلام 50 mcg/dose اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی کورتیکواستروئید
59 Acetaminophen / Diphenhydramine/Phe nylephrine استامینوفن/ دیفن هیدرامین / فنیل افرین Cetadin- D ستادین دی (160 mg+12.5 mg+2.5 mg)/5ml شربت 200 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه
60 Acetaminophen / Chlorpheniramine /Dextrometorphan/Phenylephrine استامینوفن/ کلروفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین Cetadin- DC ستادین دی سی (160 mg+1mg+5 mg+2.5 mg)/5ml شربت 200 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه
61 Acetaminophen /Guaifensine /Phenylephrine استامینوفن/ گایافنزین/ فنیل افرین Cetadin- G ستادین جی (125 mg+50 mg+2.5 mg)/5ml شربت 200 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه
62 Naphazoline نفازولین Decofzol دکوفزول 0.0005 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک
63 Phenylephrine فنیل افرین Decophen دکوفن 0.005 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک
64 Phenylephrine فنیل افرین Decophen دکوفن 0.0025 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک
65 Sdium Chloride سدیم کلراید Decosalin دکوسالین 0.0065 اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی مرطوب کننده مخاط
66 Fluticasone فلوتیکازون Felazon فلازون 50 mcg/dose اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد التهاب استروئیدی
67 Cromolyn کرومولین Molinose مولینوز 20 mg/ml اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد حساسیت
68 Oxymetazoline اکسی متازولین Oxynose اکسی نوز 0.0005 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک
69 Dextromethorphan /Pseudoephedrine دکسترومتورفان_ پی Pseuphan پزوفان (15 mg+30 mg)/5ml شربت 60 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضدسرفه و ضد احتقان
70 Acetaminophen /Phenylephrine استامینوفن / فنیل افرین Raha cold day رها کلد روز 500 mg+5 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین- ضد علائم سرماخوردگی
71 Acetaminophen / Phenylephrine / Diphenhydramine استامینوفن /فنیل افرین /دیفن هیدرامین Rahamoon رهامون 500 mg+5 mg+25 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین- ضد علائم سرماخوردگی
72 Sesame oil روغن کنجد Sesaline سزالین 0.25 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی نرم کننده مخاط
73 Sesame oil روغن کنجد Sesanose 1 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی نرم کننده مخاط
74 Chlorpheniramine کلرفنیرامین - 10 mg/ml آمپول 1 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
75 Esomeprazole اس امپرازول Raxum راکسوم 20 mg قرص 30 داروهای موثر بر دستگاه گوارش مهار کننده پمپ پروتئینی
76 Hyoscine هیوسین - 20mg/ml آمپول 1ml داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم گوارش
77 Hyoscine هیوسین - 10 mg قرص 20. 100 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم گوارش
78 Lactulose لاکتولوز Purgalus پرگالوس 10 g/15ml شربت 240ml داروهای موثر بر دستگاه گوارش مسهل
79 Lansoprazole لانسوپرازول Rahazol رهازل 30 mg کپسول 30 داروهای موثر بر دستگاه گوارش مهار کننده پمپ پروتون
80 Mebeverine مبورین Colomeb کولومب 135 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم گوارش
81 Mebeverine مبورین Colomeb کولومب 200 mg کپسول 50 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم
82 Omeprazole امپرازول - 20 mg کپسول 14 داروهای موثر بر دستگاه گوارش مهار کننده پمپ پروتون
83 Ranitidine رانیتیدین - 150 mg قرص 100 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسید معده
84 Ranitidine رانیتیدین - 50mg/2ml آمپول 1ml داروهای موثر بر دستگاه گوارش آنتاگونیست گیرنده های H2(هیستامینی)
85 Atenolol آتنولول - 100 mg قرص 100 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
86 Atenolol آتنولول - 50 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
87 Atorvastatin آتورواستاتین - 10 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر قلب و عروق مهار کننده HMG -CoA
88 Atorvastatin آتورواستاتین - 20 mg قرص 100 .30 داروهای موثر بر قلب و عروق مهار کننده HMG -CoA
89 Diltiazem دیلتیازم - 60 mg قرص 100 داروهای موثر بر قلب و عروق بلوک کننده کانال کلسیمی
90 Prasugrel پراسوگرل Surel سورل 10mg قرص داروهای موثر بر قلب و عروق ضد پلاکت
91 Prasugrel پراسوگرل Surel سورل 5 mg قرص 30 داروهای موثر بر قلب و عروق ضد پلاکت
92 Metoprolol Succinate ER متوپرولول سوکسینات Angipol آنژیپول 47/5 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
93 Metoprolol Succinate ER متوپرولول سوکسینات Angipol آنژیپول 95mg قرص 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
94 Ketorolac کتورولاک Ketrofal کتروفال 30 mg/ml آمپول 1 ml مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
95 ketorolac کتورولاک Ketrofal کتروفال 0.005 قطره چشمی 5 ml مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
96 Devil's Claw / Glucosamine Sulfate / Msm دویلز کلاو / گلوکزامین / ام اس ام Rahamin رهامین - پماد 30 g مسکن ها مسکن و ترمیم کننده غضروف
97 Ibuprofen ایبوپروفن - 0.05 ژل 50 g مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
98 Mefenamic Acid مفنامیک اسید - 250 mg کپسول 100. 36.120.30 مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
99 Acetaminophen / Caffeine /Ibuprofen استامینوفن/کافئین/ ایبوپروفن Rahafen رهافن 325 mg+40 mg+200 mg کپسول 50 مسکن ها ضد درد
100 Ibuprofen ایبوپروفن - 400mg قرص 100 مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
101 Tizanidine تیزانیدین - 4 mg قرص 100 مسکن ها α2 آگونیست گیرنده
102 Diclofenac دیکلوفناک Voldic ولدیک 50 mg قرص 100 مسکن ها مهار کننده پروستاگلاندین
103 Diclofenac دیکلوفناک Voldic ولدیک 100 mg قرص 100 مسکن ها مهار کننده پروستاگلاندین
104 Oxycodone اکسی کدون Oxidon اکسیدون 5 mg قرص 30 مسکن ها ضد درد اپوئیدی
105 Oxycodone اکسی کدون Oxidon اکسیدون 15 mg قرص 30 مسکن ها ضد درد اپوئیدی
106 Tizanidine تیزانیدین - 4mg قرص 100 مسکن ها شل کننده عضلات،مسکن
107 Vitamin B12 ویتامین B12 - 1000 mcg/ml آمپول 1 ml مکمل ها ویتامین ها
108 Folic Acid فولیک اسید - 1 mg قرص 100. 200 مکمل ها ویتامین
109 L-Arginine ال – ارژینین - 1000 mg قرص 50 مکمل ها آمینو اسید
110 Biotin بیوتین - 5000 mcg قرص 100 مکمل ها ویتامین ها
111 VitB12 ب12ویتامین - 2500 mcg قرص 250 مکمل ها ویتامین ها
112 L- Lysine ال – لیزین - 500 mg قرص 60 مکمل ها آمینو اسید
113 Rabonex رابونکس - - قرص 60 مکمل ها مکمل تغذیه ای
114 Alpha Lipoic Acid آلفالیپوئیک اسید Alpic آلپیک 300 mg کپسول 30 مکمل ها آنتی اکسیدان
115 Ca/Mg/Zn/Vitd3 کلسیم / منیزیم/ روی/ ویتامین D3 Calcifun کلسی فان (400 mg +150 mg+400 IU+ 15 mg)/5ml شربت 200 ml مکمل ها ویتامین و مینرال ها
116 Calcium + Vitamin D3 + Mg +Zn کلسیم /ویتامین D 3 / منیزیم / روی Calcifun کلسی فان 400 mg+100 mg+200 IU+4 mg قرص 90 مکمل ها ویتامین ها و مینرال ها
117 Calcium /VitaminD ویتامینD / کلسیم Calciprose- D کلسی پروز د 500 mg+200 I.U قرص 90 مکمل ها ویتامین ها و مینرال ها
118 Black cohosh Extract / Multi vitamin / Minerals عصاره گیاه کوهوش سیاه / مولتی ویتامین / مینرال EStrofun استروفان _ قرص 30 مکمل ها
119 Vitamins and Minerals Enriched with Ginkgobiloba Extract مولتی ویتامین و مینرال غنی شده با عصاره گیاهی جینکوبیلوبا Ginkgoviton جینکوویتون _ شربت 120 مکمل ها مکمل ها-ویتامین ها
120 Bilberry Extract / Vitis vinifera seed Extract / Vit E / Vit A / Lutein عصاره بیلبري / عصاره هسته انگور A ویتامین / E / ویتامین / لوتئین High-vision هاي ویژن _ قرص 60 مکمل ها ویتامین ها
121 Glucosamine HCL / chondroitin sulfate sodium /sodium hyaloronate / Turmeric Extract /Boswellia Extract / Devils claw گلوکز امین هیدروکلراید/ کندروئیتین سولفات سدیم/ سدیم هیالورونات/ عصاره پنجه شیطان/ عصاره کندر / عصاره زرد چوبه Joint maker جوینت میکر _ قرص 50 مکمل ها مکمل تغذیه ای : سلامت مفاصل
122 Collagen(typeII)/Sodium hyaloronate/Boron کلاژن نوع دو/ سدیم هیالورونات / بور Rabonex رابونکس 10mg ، 5mg ، 3.5mg قرص 60 مکمل ها مکمل تغذیه ای : پیشگیری و درمان آرتروز
123 Cyproheptadine سیپروهپتادین Racip راسیپ 2 mg/5ml شربت 200 ml مکمل ها اشتها آور
124 Vitamin B6/ Vitamin B12/ Folic Acid / ویتامین ب 6/ ویتامین ب 12 / فولیک اسید Rafolit رافولیت _ قرص 100 مکمل ها ویتامین ها
125 Ferous Sulfate + Folic Acid فروس سولفات+فولیک اسید Rahafol رهافول 150 mg + 500 mcg کپسول 30 مکمل ها ویتامین ها
126 CO-Q10/ Zinc / Lutein / Selenium /Vitamin C / Vitamin E زینک /لوتئین / /Q کوآنزیم 10 E ویتامین /c سلنیوم /ویتامین RA-Q10 راکیوتن _ قرص 60 مکمل ها آنتی اکسیدان
127 Vitamin(B1/B6/B12) ویتامین(B1/B6/B12) Ravit-B راویت بی (100 mg+100 mg+1000 mcg)/3ml آمپول 3 ml مکمل ها ویتامین ها
128 Multi Vitamin / Mineral مولتی ویتامین /مینرال Sentum سنتوم _ قرص 60. 120 مکمل ها ویتامین ها و مینرال ها

اطلاعات تماس

 

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 

کدپستی: 35148 - 81791

صندوق پستی: 567 - 81745

 

031-36540859 - 031-36540659

 

فکس: 36540959-031


 

دفتر فروش تهران: اشرفی اصفهانی جنوب، نرسیده به میدان صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، ابتدای گلستان اول، ساختمان زمرد، پلاک 23، طبقه دوم، واحد 7

 

021-44084866-44084859

 

فکس: 44975532-021

 

موقعیت جغرافیایی