قيمت محصولات شرکت داروسازی رها

نام محصول واحد بسته بندی قیمت مصرف کننده نیاز به نسخه شرایط خاص
اسپری بيني آلروپات ® 0.60% (اولوپاتادین) 20میلی لیتر تک جعبه ای 280.000
اسپری بینی اکسی نوز® 0.05% (اکسی متازولین 0.05% ) 15میلی لیتر تک جعبه ای 76.000 دارد
اسپری بینی بکلام® 0.05% (بکلومتازون 0.05%) 20میلی لیتر تک جعبه ای 95.000 دارد
اسپری بینی دسمورین® (دسموپرسين استات) 10میلی لیتر تک جعبه ای 176.000 دارد
اسپری بيني دكوسالين® 0.65% (سدیم كلرايد 0.65 % ) 20میلی لیتر تک جعبه ای 60.000 ندارد
اسپری بینی دكوفزول® 0.05% (نفازولین 0.05%) 15میلی لیتر تک جعبه ای 40.000 دارد
اسپری بینی دکوفن® 0.25% (فنیل افرین 0.25% ) 15میلی لیتر تک جعبه ای 60.000 ندارد
اسپری بینی دکوفن® 0.5% (فنیل افرین 0.5% ) 15میلی لیتر تک جعبه ای 65.000 دارد
اسپری بینی سزالين ® 25% (روغن کنجد ) 15میلی لیتر تک جعبه ای 65.000 ندارد
اسپری بینی فلازون® 0.05% (فلوتیکازون 0.05%) 20میلی لیتر تک جعبه ای 183.700 دارد
اسپری بینی مولینوز® (كرومولين سديم) 20میلی گرم/1میلی لیتر 20میلی لیتر تک جعبه ای 110.000 دارد
آمپول بتامتازون 1میلی لیتر جعبه 10عددی 137.000 دارد
آمپول دگزا متازون 2میلی لیتر جعبه 10 عددی 137.000 دارد
آمپول دگزا متازون 2میلی لیتر جعبه 100 عددی 1.370.000 دارد
آمپول دیفن هیدرامین 1میلی لیتر جعبه 10 عددی 200.000 دارد
آمپول رانیتیدین 50 2میلی لیتر جعبه 10 عددی 148.000
قطره چشمی کتروفال® (کتورولاک) تک جعبه ای 14.300 تا سقف سن 12 سال، بیمه دارد.
آمپول راويت - بی® 3( ویتامین ب1، ویتامین ب6، ویتامین ب12) 3میلی لیتر جعبه 10 عددی 180.000 ندارد
آمپول رهاکین 400 م گ/ 4 م ل (سدیم والپرات) جعبه 5 عددي 357.500
آمپول کلرفنیرامین مالئات 1میلی لیتر جعبه 10 عددی 116.000 دارد
آمپول کتروفال® (کتورولاک) 1میلی لیتر جعبه 10 عددی 201.000 دارد
آمپول ویتامین ب 12 1میلی لیتر 1000میلی گرم جعبه 10 عددي 135.000 ندارد
آمپول هیوسین(20 میلی گرم/1 میلی لیتر) جعبه 10 عددی 235.000
پماد زخم و سوختگی الئا(بهبود زخم بستر، زخم های جراحی، زخم پای دیابتی و سوختگی درجه 1 تک جعبه ای 121.000
پماد پی.آ.د® (ویتامین آ + د) 30گرم تک جعبه ای 40.000 ندارد
پماد تریامسینولون ان ان 15گرم تک جعبه ای 33.000 دارد
پماد رهامین®(پماد موضعی غضروف ساز ، مسکن و ضد التهاب) 30گرم تک جعبه ای 140.000 ندارد
پماد کلوبتازول 0.05% 15گرم تک جعبه ای 23.000 دارد
خمیر دهانی تريادنت® (تریامسینولون ) 10گرم تک جعبه ای 37.000 دارد
ژل ایبوپروفن 5% 50گرم تک جعبه ای 50.000 ندارد
ژل ایزوتن® 0.05% (ایزوترتینوئین) 30گرم تک جعبه ای 120.000 دارد
ژل آدالن® (آداپالن) 30گرم تک جعبه ای 40.000 دارد
کرم درموپان® (دکسپانتنول 30گرم) تک جعبه ای 48.300 ندارد
کرم دیپروکل® (کلوتریمازول + بتامتازون دي پروپيونات) تک جعبه ای 45.000 دارد
کرم سرتول® 2% ( سرتاکونازول) 30گرم تک جعبه ای 130.000 دارد
کرم واژینال کلوتریمازول 1% 50گرم با 1 اپلیکاتور تک جعبه ای 80.000 ندارد
کرم واژینال کلوتریمازول 2% 50گرم با 7 اپلیکاتور تک جعبه ای 105.000 ندارد
کرم واژینال کلیندامایسین 2% 50گرم با 7 اپلیکاتور تک جعبه ای 84.000 دارد
شربت پزوفان® (دکسترومتورفان - پی) 60میلی لیتر تک جعبه ای 45.000 ندارد
شربت تئوفيلين - جی 120میلی لیتر بدون جعبه 51.000 دارد
شربت جينكوويتون® 200میلی لیتر تک جعبه ای 195.000 ندارد
شربت دکسترومتورفان 60میلی لیتر بدون جعبه 40.000 ندارد
شربت دکسترومتورفان 60میلی لیتر با جعبه 40.000 ندارد
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60میلی لیتر تک جعبه ای 42.000 ندارد
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60میلی لیتر با جعبه 42.000 ندارد
شربت راسیپ® 200میلی لیتر تک جعبه ای 115.000 ندارد
شربت رهاكين® 200میلی گرم ( والپروات سديم 200میلی گرم/ 5میلی لیتر 250میلی لیتر ) تک جعبه ای 155.800 دارد
شربت سالبوتامول 120میلی لیتر بدون جعبه 50.000 دارد
شربت ستادین دی® (استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین) 200میلی لیتر تک جعبه ای 130.000 ندارد
شربت ستادین جی® (استامینوفن+گایافنزین+فنیل افرین) 200میلی لیتر تک جعبه ای 120.000 ندارد
شربت ستادین دی سی® (استامینوفن+کلرفنیرآمین مالئات+دکسترومتورفان+فنیل افرین) 200میلی لیتر تک جعبه ای 120.000 ندارد
شربت سرماخوردگی کودکان 60میلی لیتر بدون جعبه 45.000 ندارد
شربت سرماخوردگی کودکان 60میلی لیتر با جعبه 45.000 ندارد
شربت کلسی فان® ( کلسیم/منیزیم/زینک/ویتامین دی) 200میلی لیتر تک جعبه ای 166.625 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
شربت پرگالوس® (لاکتولوز) 240میلی لیتر تک جعبه ای 171.000 دارد
قرص اکسیدون® 15میلی گرم (اکسی کدون 15میلی گرم) جعبه 100 عددی 360.000 دارد
قرص اکسیدون® 5میلی گرم (اکسی کدون 5میلی گرم) جعبه 100 عددی 215.000 دارد
قرص روکش دار آتورواستاتین 10میلی گرم جعبه 30 عددي 34.500 دارد
قرص روکش دار آتورواستاتین 10میلی گرم جعبه 100 عددی 115.000 دارد
قرص روکش دار آتورواستاتین 20میلی گرم جعبه 30 عددي 51.000 دارد
قرص روکش دار آتورواستاتین 20میلی گرم جعبه100 عددی 170.000 دارد
قرص استروفان جعبه30 عددی 300.000 دارد
قرص ال آرژینین 1000میلی گرم جعبه 50 عددی 403.125 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
قرص ال لیزین 500میلی گرم جعبه 60 عددی 258.000 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
قرص کاربامازپین 200 جعبه30 عددی 57.000 دارد
قرص تگاتارد® 200میلی گرم (كاربامازپين 200میلی گرم ) جعبه 100 عددی 420.000 دارد
قرص تگاتارد® 400میلی گرم (كاربامازپين 400میلی گرم ) جعبه 100 عددی 620.000 دارد
قرص روکش دار ایبوبروفن 400میلی گرم جعبه 100 عددی 160.000 دارد
قرص روکش دار آتنولول 50میلی گرم جعبه 100 عددی 90.000 دارد
قرص روکش دار آتنولول 100میلی گرم جعبه 100 عددی 110.000 دارد
قرص آلپرزولام 0.5میلی گرم جعبه 100 عددی 100.000 دارد
قرص آلپرزولام 0.5میلی گرم جعبه 30 عددی 30.000 دارد
قرص آلکانف 10 (پتاسیم سیترات پیوسته رهش ) جعبه 60عددی 420.000
قرص آنژیپول® 47.5میلی گرم (متوپرولول سوکسینات 47.5میلی گرم ) جعبه 30 عددی 75.000 دارد
قرص آنژیپول® 47.5میلی گرم (متوپرولول سوکسینات 47.5میلی گرم ) جعبه 100 عددی 240.000
قرص اسموپیون(بوپروپیون پیوسته رهش) جعبه 30 عددی 111.600
قرص بوپروپیون 150میلی گرم (آهسته رهش) جعبه 100 عددی 310.000 دارد
قرص بیوتین 5000 میکرو گرم جعبه 100 تایی 537.500 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
قرص پارکیسول® 0.18میلی گرم (پرامي پكسول 0.18میلی گرم ) جعبه 30 عددی 72.000 دارد
قرص پارکیسول® 0.7میلی گرم (پرامي پكسول 0.7میلی گرم ) جعبه 30 عددی 195.000 دارد
قرص تيزانيدين 4میلی گرم جعبه 100 عددي 144.000 دارد
قرص روکش دار دیلتیازم 60میلی گرم جعبه 100 عددی 160.000 دارد
قرص رابونکس® (کلاژن، سدیم هیالورونات، بور) جعبه 60 عددی 399.900 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
قرص رافولیت® ( فولیک اسید، ویتامین ب6، ویتامین ب12) جعبه 100 عددی 268.750 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
قرص راکسوم 20 (اس امپرازول) جعبه 30 عددی 129.000
قرص راکوئیت 100 (کوئتیاپین) جعبه 30 عددی 156.000
قرص راکیوتن® (کوآنزیم10،زینک،لوتئین،سلنیوم، ویتامین سی، ویتامین ای) جعبه 60 عددی 399.900 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
قرص روکش دار رانیتیدین 150میلی گرم جعبه 100 عددی 130.000 دارد
قرص رهاكين® 500میلی گرم ( والپروات سديم 500میلی گرم ) جعبه 30 عددی 240.000 دارد
قرص رهاكين® 200میلی گرم ( والپروات سديم 200میلی گرم) جعبه 100 عددی 300.000 دارد
قرص رهامت® 1000میلی گرم (متفورمین 1000میلی گرم ) جعبه 30 عددی 60.000 دارد
قرص رهامت® 1000میلی گرم (متفورمین 1000میلی گرم ) جعبه 90 عددی 180.000
قرص رهامت® 500میلی گرم (متفورمین 500میلی گرم ) جعبه 100 عددي 130.000 دارد
قرص رها کلد روز® (سرماخوردگی روز) جعبه 100 عددی 200.000 ندارد
قرص رها کلد روز® (سرماخوردگی روز) جعبه 30 عددی 90.000 ندارد
قرص رهامون® (سرماخوردگی شب) جعبه 30 عددی 96.000 ندارد
قرص رهامون® (سرماخوردگی شب) جعبه 100 عددی 240.000 ندارد
قرص سنتوم® 60 ( مولتی ویتامین،مولتی مینرال،لوتئین) جعبه 60 عددی 258.000 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
قرص سورل® 5 ( پراسوگرل 5میلی گرم) جعبه 30 عددی 90.000 دارد
قرص فولیک اسید 1میلی گرم جعبه 100 عددی 60.000 دارد
قرص فولیک اسید 1میلی گرم جعبه 200 عددی 120.000 دارد
قرص کلسی پروز-دی® (کربنات کلسیم+ویتامین دی) جعبه 90 عددی 120.938 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
قرص کلسی فان® (کلسیم، منیزیم،زینک، ویتامین دی) جعبه 90 عددی 338.625 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
قرص كولومب® 135میلی گرم (مبورین 135میلی گرم) جعبه 30 عددی 120.000 دارد
قرص کتوتیفن 1میلی گرم جعبه 100 عددي 100.000 دارد
قرص لوسيژر® 500میلی گرم (لوتیرلستام 500میلی گرم) جعبه 30 عددي 330.000 دارد
قرص لوراتادین 10میلی گرم جعبه 100 عددی 100.000 دارد
قرص لوراتادین 10میلی گرم جعبه 30 عددی 30.000 دارد
قرص لوودوپا سي فورت 250میلی گرم جعبه 100 عددی 480.000 دارد
قرص ولديك® 50میلی گرم (دیکلوفناک سدیم 50میلی گرم) جعبه 100 عددی 100.000 دارد
قرص ولديك® 50میلی گرم (دیکلوفناک سدیم 50میلی گرم) جعبه 30 عددی 30.000 دارد
قرص ولدیک® 100 (دیکلوفناک سدیم 100میلی گرم) جعبه 100 عددی 200.000 دارد
قرص ولدیک® 100 (دیکلوفناک سدیم 100میلی گرم) جعبه 30 عددی 60.000 دارد
قرص ویتامین ب12 2500میکروگرم (بازشونده دهانی) جعبه 250 عددی 1.075.000 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
قرص های ویژن (عصاره بیلبری، عصاره هسته انگور، لوتئین، ویتامین های آ و ای) جعبه 60 عددی 600.000
قرص هیوسین 10میلی گرم جعبه 100 عددی 560.000
قطره چشمی آلروپات(اولوپاتادین)(5 م گ/ 5 م ل) تک جعبه ای 29.400
قطره چشمی آیاوت® (اشك مصنوعي) تک جعبه ای 25.000 ندارد
قطره چشمی افلوراپ 0/3%(افلوکساسین) تک جعبه ای 28.000
قطره چشمی تیموزیت(دورزولامید 2%، تیمولول 0/5%) تک جعبه ای 100.000
قطره چشمی تیمولین®(تيمولول) تک جعبه ای 35.200 دارد
قطره چشمی رابت® 0.1% ( بتامتازون 0.1%) تک جعبه ای 15.700 دارد
قطره چشمی رافیکول® 0.5% 10میلی لیتر ( کلرامفنیکل 0.5%) تک جعبه ای 20.000 دارد
قطره چشمی سولفاستامید (10 % ) 10میلی لیتر تک جعبه ای 20.000 دارد
قطره چشمی نفازولین 0.1 % تک جعبه ای 22.000 دارد
قطره چشمی لوترا® 0.5% ( لوتپردنول 0.5%) 5میلی لیتر تک جعبه ای 87.000 دارد
قطره چشمی ولدیک 0.1 % درصد (دیکلوفناک سدیم) 5میلی لیتر تک جعبه ای 27.000
کپسول آلپیک 300(آلفالیپوئیک اسید) جعبه 30 عددی 225.750 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
کپسول رهازل 30(لنزوپرازول) جعبه 30 عددی 183.000
کپسول رهافن® (استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین) جعبه 50 عددی 250.000 ندارد
کپسول رهافول® (فولیک اسید،فروسولفات) جعبه 30 عددی 96.750 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد.
کپسول سیرنتین® 100 میلی گرم (گاباپنتین 100 میلی گرم ) جعبه 100 عددي 220.000 دارد متخصص
کپسول سیرنتین® 300میلی گرم (گاباپنتین 300میلی گرم) جعبه 100 عددی 660.000 دارد متخصص
کپسول کولومب® 200میلی گرم(مبورین پیوسته رهش) جعبه 50 عددی 305.000 دارد متخصص
کپسول مفنامیک اسید 250 جعبه 100 عددی 120.000
کپسول ویرالس® 100 (آمانتادین) جعبه 100 عددی 164.000 دارد

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 - صندوق پستی: 567- 81745

031-36540859 - 031-36540659


دفتر فروش تهران: میدان صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی بعد از جلال آل احمد - کوی بهاران ساختمان بهاره واحد 8

021-44258924-6

 

موقعیت جغرافیایی