کد نسخه نویسی محصولات داروسازی رها

کدنسخه نویسی الکترونیک نام ژنريک نام تجاری شکل دارویی قدرت بسته بندی
62870 Desmopressin دسموپرسین Desmorin دسمورین اسپری بینی 10 mcg/dose 5 ml
66224 Olopatadine اولوپاتادین Aleropat آلروپات اسپری بینی 0.60% 20 ml
63889 Beclomethasone بکلومتازون Beklam بکلام اسپری بینی 50 mcg/dose 20 ml
60314 Naphazoline نفازولین Decofzol دکوفزول اسپری بینی 0.05% 15 ml
60295 Phenylephrine فنیل افرین Decophen دکوفن اسپری بینی 0.50% 15 ml
60293 Phenylephrine فنیل افرین Decophen دکوفن اسپری بینی 0.25% 15 ml
64794 Sdium Chloride سدیم کلراید Decosalin دکوسالین اسپری بینی 0.65% 20 ml
69414 Fluticasone فلوتیکازون Felazon فلازون اسپری بینی 50 mcg/dose 20 ml
65515 Cromolyn کرومولین Molinose مولینوز اسپری بینی 0.20% 20 ml
65551 Oxymetazoline اکسی متازولین Oxynose اکسی نوز اسپری بینی 0.05% 15 ml
92877 Sesame oil روغن کنجد Sesaline سزالین اسپری بینی 25% 15 ml
92878 Sesame oil روغن کنجد Sesanose سزانوز اسپری بینی 100% 15 ml
60493 Ipratropium bromide ایپراتروپیوم بروماید Ipranoseایپرانوز اسپری بینی 0.03% 14 ml
60494 Ipratropium bromide ایپراتروپیوم بروماید Ipranoseایپرانوز اسپری بینی 0.06% 14 ml
66443 Mometasone Furoate سوسپانسیون مومتازون فوروآت Ravison راویزون اسپری بینی 0.05% 20 ml
70559 Budesonide بودزوناید Budanose بودانوز اسپری بینی 64ug/dose 6 ml
60996 Betamethasone بتامتازون - آمپول 4 mg/ml 1 ml
61377 Dexamethasone دگزامتازون - آمپول 4 mg/ml 2 ml
61453 Diphenhydramine دیفن هیدرامین DIHISTONدی هیستون آمپول 50 mg/ml 1 ml
65421 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین آمپول 300mg/3ml 3 ml
60695 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین آمپول 400mg/4ml 4 ml
61179 Chlorpheniramine کلرفنیرامین - آمپول 10 mg/ml 1 ml
61713 Hyoscine هیوسین - آمپول 20mg/ml 1 ml
66138 Ketorolac کتورولاک Ketrofal کتروفال آمپول 30 mg/ml 1 ml
62643 Vitamin B12 ویتامین ب 12 - آمپول 1000 mcg/ml 1 ml
65345 Vitamin(B1/B6/B12) ویتامین(B1/B6/B12) Ravit-B راویت بی آمپول (100 mg+100 mg+1000 mcg)/3ml 3 ml
62558 تریامسیونولون استوناید Triamcinolone acetonide آمپول 40 mg/ml 1 ml
72587 Levetiracetam لوتیراستام Leveseizureلوسیژر آمپول 500 mg/ 5ml 5 ml
Meglumine Antimonateمگلومین آنتیمونات - آمپول 1.5 g / 5ml 5 ml
62634 Vitamin A+D ویتامین آ+ د P.A.D پی. آ. د پماد - 30 g
62566 Triamcinolone NN تریامسینولون ان ان - پماد - 15 g
61246 Clobetasol کلوبتازول - پماد 0.05% 15 g
92787 Devil's Claw / Glucosamine Sulfate / Msm عصاره پنجه شیطان / گلوکزامین / ام اس ام Rahamin رهامین پماد - 30 g
92788 Devil's Claw / Glucosamine Sulfate / Msm عصاره پنجه شیطان / گلوکزامین / ام اس ام Rahamin رهامین پماد - 50 g
62658 Zinc Oxide زینک اکساید - پماد 25% 30 g
64496 Triamcinolone تریامسینولون Teriadent تریادنت خمیردهانی 0.10% 10 g
64846 Adapalene آداپالن Adalen آدالن ژل 0.10% 30 g
64413 Isotretinoin ایزوترتینوئین Isoten ایزوتن ژل 0.05% 30 g
60851 Ibuprofen ایبوپروفن - ژل 5% 50 g
60299 Clotrimazole/Betametasone کلوتریمازول/ بتامتازون Diprocol دیپروکل کرم 1% + 0.05% 30 g
61383 Dexpanthenol دکسپانتنول Dermopan درموپان کرم 5% 30 g
63787 Sertaconazole سرتاکونازول Sertol سرتول کرم 2% 30 g
69746 Mometasone Furoate کرم مومتازون فروآت Ravison راویزون کرم 0.10% 15 g
61262 Clotrimazole 1% کلوتریمازول - کرم واژینال 1% 50 g
60285 Clotrimazole2% کلوتریمازول - کرم واژینال 2% 50 g
63544 Clindamycin کلیندامایسین - کرم واژینال 2% 40 g
83689 گلوکزامین/کندرویتین/ ام اس امGlucosamine/Chondroitin/MSM Osteodynاوستئودین شریت - 250 ml
85653 مولتی ویتامین، مولتی مینرال، رویال ژلی Multivitamin & Mineral + Royal jelly Royal-vitرویال- ویت شریت - 120 ml
71580 ارسوداکسی کولیک اسیدUrsodeoxycholic Acid Bildexبایلدکس شربت 250 mg/5mL 250 ml
65181 کاربامازپین Carbamazepine Tegatardتگاتارد شریت 100 mg/5ml 250 ml
70751 Cyproheptadine، L carnitin، Lysine، Vitamin B1،6،12 سیپروهپتادین، ال کارنیتین، لیزین، ویتامین ب1، 6 و 12 Racip راسیپ شریت - 200 ml
92540 Vitamins and Minerals Enriched with Ginkgobiloba Extract مولتی ویتامین و مینرال غنی شده با عصاره گیاهی جینکوبیلوبا Ginkgoviton جینکوویتون شریت - 200 ml
83686 Ca/Mg/Zn/Vitd3 کلسیم / منیزیم/ روی/ ویتامین D3 Calcifun کلسی فان شریت (400 mg +150 mg+400 IU+ 15 mg)/5ml 200 ml
61822 Lactulose لاکتولوز Purgalus پرگالوس شریت 10 g/15ml 240 ml
61393 Dextromethorphan /Pseudoephedrine دکسترومتورفان_ پی Pseuphan پزوفان شریت (15 mg+30 mg)/5ml 60 ml
60731 Acetaminophen /Guaifensine /Phenylephrine استامینوفن/ گایافنزین/ فنیل افرین Cetadin- G ستادین جی شریت (125 mg+50 mg+2.5 mg)/5ml 200 ml
66776 Acetaminophen / Chlorpheniramine /Dextrometorphan/Phenylephrine استامینوفن/ کلروفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین Cetadin- DC ستادین دی سی شریت (160 mg+1mg+5 mg+2.5 mg)/5ml 200 ml
60735 Acetaminophen / Diphenhydramine/Phe nylephrine استامینوفن/ دیفن هیدرامین / فنیل افرین Cetadin- D ستادین دی شریت (160 mg+12.5 mg+2.5 mg)/5ml 200 ml
69967 دکسترومتورفان/گایافنزین/فنیل افرینDextromethorphan / Guaifenesin / Phenylephrine Cetadexستادکس شریت _ 200 ml
62524 Theophylline/Guaifenesin تئوفیلین- جی - شریت (50 mg+30 mg)/5ml 120 ml
62401 Salbutamol سالبوتامول - شریت 2 mg/5ml 120 ml
62199 Pediatric Grippe سرماخوردگی کودکان - شریت (Chlorpheniramine Maleate0.67 mg+Pseudoephedrine Hcl 10 mg )/5ml 60 ml
61458 Diphenhydramine/ Ammonium Chloride Or Diphenhydramine Compound دیفن هیدرامین/ آمونیوم کلراید ( دیفن هیدرامین کامپاند) - شریت (12.5 mg+125 mg)/5 ml 60 ml
61386 Dextromethorphan دکسترومتورفان - شریت 15 mg/5 ml 60 ml
60525 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین شریت 200 mg/ 5 ml 250 ml
93006 عصاره خشك برگ گياه چاي سبز+ عصاره ميوه سيب+ عصاره ميوه آناناس+ عصاره ميوه پاپايا+ سركه سيب+ عصاره ميوه گريپ فورت + ال-كارنيتين Camellia sinensis + Malus domestica + Ananas comosus +Carica papaya + Malus domestica + Citrus paradise + L- Carnitine CARNI-5 كارني- فايو شریت (50 mg+1000mg+1000mg+175mg+175mg+225mg 200 ml
85434 Zinc+Multivitamin زينك + مولتي ويتامين Z-Vit زی-ویت شریت - 200 ml
85652 CO-Q10& Vitamin E کو کیوتن/ویتامین ای Ra-Q10 راکیوتن شریت - 200 ml
71239 Metformin Hydrochloride متفورمين هيدروكلرايد Rahamet رهامت شریت - 250 ml
60837 Acetaminophen / Phenylephrine / Diphenhydramine استامینوفن /فنیل افرین /دیفن هیدرامین Rahamoon رهامون قرص 500 mg+5 mg+25 mg 30، 100
64759 Acetaminophen /Phenylephrine استامینوفن / فنیل افرین Raha cold day رها کلد روز قرص 500 mg+5 mg 30، 100
60066 Alprazolam آلپرازولام - قرص 0/5mg 30، 100
60952 Atenolol آتنولول - قرص 50 mg 30، 100
60949 Atenolol آتنولول - قرص 100 mg 100
63093 Atorvastatin آتورواستاتین - قرص 10 mg 30، 100
63105 Atorvastatin آتورواستاتین - قرص 20 mg 30، 100
93083 Bilberry Extract / Vitis vinifera seed Extract / Vit E / Vit A / Lutein عصاره بیلبري / عصاره هسته انگور A ویتامین / E / ویتامین / لوتئین High-vision هاي ویژن قرص _ 60
83685 Biotin بیوتین - قرص 5000 mcg 100
90525 Black cohosh Extract / Multi vitamin / Minerals عصاره گیاه کوهوش سیاه / مولتی ویتامین / مینرال EStrofun استروفان قرص _ 30
81897 Calcium + Vitamin D3 + Mg +Zn کلسیم /ویتامین D 3 / منیزیم / روی Calcifun کلسی فان قرص 400 mg+100 mg+200 IU+4 mg 90
63467 Carbamazepine کاربامازپین Tegatard تگاتارد قرص 200 mg 100
62719 Carbamazepine کاربامازپین Tegatard تگاتارد قرص 400 mg 30، 100
80806 Collagen(typeII)/Sodium hyaloronate/Boron کلاژن نوع دو/ سدیم هیالورونات / بور Rabonex رابونکس قرص 10mg ، 5mg ، 3.5mg 60
83691 CO-Q10/ Zinc / Lutein / Selenium /Vitamin C / Vitamin E زینک /لوتئین / /Q کوآنزیم 10 E ویتامین /c سلنیوم /ویتامین RA-Q10 راکیوتن قرص _ 60
63352 Diclofenac دیکلوفناک Voldic ولدیک قرص انتریک کوتد 50 mg 100
62761 Diclofenac دیکلوفناک Voldic ولدیک قرص پیوسته رهش 100 mg 100
61445 Diltiazem دیلتیازم - قرص 60 mg 100
64229 Esomeprazole اس امپرازول Raxum راکسوم قرص انتریک کوتد 20 mg 30
71445 Esomeprazole اس امپرازول Raxum راکسوم قرص انتریک کوتد 40 mg 30
61574 Folic Acid فولیک اسید - قرص 1 mg 100
80808 Glucosamine HCL / chondroitin sulfate sodium /sodium hyaloronate / Turmeric Extract /Boswellia Extract / Devils claw گلوکز امین هیدروکلراید/ کندروئیتین سولفات سدیم/ سدیم هیالورونات/ عصاره پنجه شیطان/ عصاره کندر / عصاره زرد چوبه Joint maker جوینت میکر قرص _ 50
61710 Hyoscine هیوسین - قرص 10 mg 100
61731 Ibuprofen ایبوپروفن - قرص 400mg 100
69052 Ibuprofen ایبوپروفن - قرص پیوسته رهش 800 mg 100
61808 Ketotifen کتوتیفن - قرص 1mg 100
L- Lysine ال – لیزین - قرص 500 mg 60
85830 L-Arginine ال – ارژینین - قرص 1000 mg 50
72358 Levetiracetam لوتیراستام Leveseizure لوسیژر قرص 250 mg 30
69637 Levetiracetam لوتیراستام Leveseizure لوسیژر قرص 500 mg 30
61856 Levodopa / Carbidopa forte لوودوپاسی فورت - قرص 250 mg+25 mg 100
60771 Loratadine لوراتادین - قرص باز شونده در دهان 10mg 30
61918 Mebeverine مبورین Colomeb کولومب قرص 135 mg 30
61989 Metformin متفورمین Rahamet رهامت قرص 500 mg 100
65397 Metformin متفورمین Rahamet رهامت قرص 1000 mg 30
71497 Metoprolol Succinate ER متوپرولول سوکسینات Angipol آنژیپول قرص پیوسته رهش 23.75 mg 30
65492 Metoprolol Succinate ER متوپرولول سوکسینات Angipol آنژیپول قرص پیوسته رهش 47/5 mg 30
65499 Metoprolol Succinate ER متوپرولول سوکسینات Angipol آنژیپول قرص پیوسته رهش 95mg 30
83692 Multi Vitamin / Mineral مولتی ویتامین /مینرال راسنت Rasent قرص _ 60
65359 Oxycodone اکسی کدون Oxidon اکسیدون قرص 5 mg 30
66244 Oxycodone اکسی کدون Oxidon اکسیدون قرص 15 mg 30
63778 Potassium Citrate پتاسیم سیترات Alkaneph آلکانف قرص پیوسته رهش 10 mEq 60
64355 Pramipexole پرامی پکسول Parkisol پارکیسول قرص 0.18 mg 30
64363 Pramipexole پرامی پکسول Parkisol پارکیسول قرص 0.7 mg 30
64241 Quetiapine کوئتیاپین Raquit راکوئیت قرص 100mg 30
64164 Tizanidine تیزانیدین - قرص 4mg 100
62603 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین قرص انتریک کوتد 200 mg 100
68827 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین قرص پیوسته رهش 500 mg 30
81505 Vitamin B6/ Vitamin B12/ Folic Acid / ویتامین ب 6/ ویتامین ب 12 / فولیک اسید Rafolit رافولیت قرص باز شونده در دهان _ 100
84118 ب 2 B2 - قرص 50mg 30
84117 ب 2 B2 - قرص 100mg 30
61430 بیزوپرولول فومارات Bisoprolol fumarate Profum پروفام قرص 2.5mg 30
61362 بیزوپرولول فومارات Bisoprolol fumarate Profum پروفام قرص 5 mg 30
65077 بیزوپرولول فومارات Bisoprolol fumarate Profum پروفام قرص 10 mg 30
81205 Caffeine کافئین - قرص 200mg 60
80807 کلسیم / منیزیم / زینک / مس / منگنز/ ویتامین د 3 / بور Calcium /Magnasium /Zinc/Copper /Manganese /Vitamin D3 /Boron Calcifun-plusکلسی فان-پلاس قرص - 60
83687 ویتامین دي / کلسیم Calcium /Vitamin D Calsorb کلسورب قرص 500 mg+200 IU 90
61077 کاربامازپین Carbamazepine - قرص 200 mg 30
92115 پودر عصاره برگ علف بز شاخ دار/ پودر ریشه ماکا Epimedium brevicornum /Lepidium meyenii Macaton ماکاتون قرص - 60
61459 اس سیتالوپرام Escitalopram(As Oxalate) Ralopram رالوپرام قرص 10mg 30
60843 اس سیتالوپرام Escitalopram(As Oxalate) Ralopram رالوپرام قرص 20mg 30
64580 Fexofenadine Hydrochloride فکسوفنادین هیدروکلراید Rafexodin رافکسودین قرص 120 mg 30
69334 Fexofenadine Hydrochloride فکسوفنادین هیدروکلراید Rafexodin رافکسودین قرص 180mg 30
60784 سیتاگلیپتین (به صورت فسفات)/ متفورمین هیدروکلراید Sitagliptin(As phosphate) /Metformin Hydrochloride Rahamet-S رهامت-اس قرص 50mg/500 mg 30
70111 سیتاگلیپتین (به صورت فسفات)/ متفورمین هیدروکلراید Sitagliptin(As phosphate) /Metformin Hydrochloride Rahamet-S رهامت-اس قرص 50mg/1000 mg 30
71972 BUPROPION HYDROCHLORIDE بوپروپیون هیدروکلراید SMOPIONاسموپیون قرص 75 mg 30
63337 BUPROPION HYDROCHLORIDE بوپروپیون هیدروکلراید SMOPIONاسموپیون قرص پیوسته رهش 150 mg 30
85433 ويتامين ث به همراه ويتامين آ د / اي و روي Vitamin C+Vit A/D/E+Zinc - قرص - 60
85432 ب-كمپلكس+ويتامين ث+كلسيم B-Complex + Vitamin.C +Calcium - قرص - 60
81502 ب 12 B12 - قرص باز شونده در دهان 2500 mcg 60
86905 مولتی ویتامین و مینرال Multi vitamin / mineral Rasent silverراسنت سیلور قرص - 50
94360 عصاره گیاه خار مريم، زردچوبه و كنگر فرنگی Milk Thistle / Turmeric Extract / Artichoke رهاسیل Rahasil قرص 175 + 50 + 8 mg 60
S-Adenosyl-L-Methionine اس آدنوزیل ال متیونین - قرص 400 mg 30
62096 Naphazoline نفازولین - قطره چشمی 0.10% 10 ml
62473 Sulfacetamide سولفاستامید - قطره چشمی 10% 10 ml
65540 Olopatadine اولوپاتادین Aleropat آلروپات قطره چشمی 0.10% 5 ml
60137 Artificial Tars اشک مصنوعی Eyeawet آیاوت قطره چشمی - 10 ml
64646 Loteprednol لوتپردنول Lotera لوترا قطره چشمی 0.50% 5 ml
60839 Ofloxacin افلوکساسین Oflorap افلوراپ قطره چشمی 0.30% 5 ml
61004 Betamethasone بتامتازون Rabet رابت قطره چشمی 0.10% 5 ml
69943 Betamethasone/Neomycin بتامتازون/ نئومایسین Rabet-N رابت ان قطره چشمی 0.1 %/0.5 % 5 ml
61171 Chloramphenicol کلرامفنیکل Raphicol رافیکول قطره چشمی 0.50% 10 ml
62538 Timolol تیمولول Timolin تیمولین قطره چشمی 0.50% 5 ml
64280 Dorzolamide /Timolol دورزولامید / تیمولول Timozopt تیموزوپت قطره چشمی 2 % / 0.5 % 5 ml
62978 Diclofenac دیکلوفناك Voldic ولدیک قطره چشمی 0.10% 5 ml
65435 ketorolac کتورولاک Ketrofal کتروفال قطره چشمی 0.50% 5 ml
60087 Amantadine آمانتادین Viraless ویرالس کپسول 100 mg 100
61590 Gabapentin گاباپنتین Sirentin سیرنتین کپسول 100 mg 100
61605 Gabapentin گاباپنتین Sirentin سیرنتین کپسول 300 mg 100
64422 Lansoprazole لانسوپرازول Rahazol رهازل کپسول انتریک کوتد 30 mg 30
65199 Mebeverine مبورین Colomeb کولومب کپسول پیوسته رهش 200 mg 50
61928 Mefenamic Acid مفنامیک اسید - کپسول 250 mg 100
69349 Acetaminophen / Caffeine /Ibuprofen استامینوفن/کافئین/ ایبوپروفن Rahafen رهافن کپسول 325 mg+40 mg+200 mg 50
81156 Alpha Lipoic Acid آلفالیپوئیک اسید Alpic آلپیک کپسول 300 mg 30
83690 Ferous Sulfate + Folic Acid فروس سولفات+فولیک اسید Rahafol رهافول کپسول پیوسته رهش 150 mg + 500 mcg 30
83688 Hyaluronic Acid هیالورونیک اسید Hyalura هیالورا کپسول 120 mg 60
92179 رزوراترول حاصل از پودر ریشه علف هفت بند ژاپنی/ پودر عصاره پوسته انگورPolygonum cuspidatum/Vitis vinifera Quetrol کوئترول کپسول 250 mg/10 mg 60
60761 ارسوداکسی کولیک اسیدUrsodeoxycholic Acid Bildexبایلدکس کپسول 300 mg 30

اطلاعات تماس

 

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 

کدپستی: 35148 - 81791

صندوق پستی: 567 - 81745

 

031-36540859 - 031-36540659

 

فکس: 36540959-031


 

دفتر فروش تهران: اشرفی اصفهانی جنوب، نرسیده به میدان صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، ابتدای گلستان اول، ساختمان زمرد، پلاک 23، طبقه دوم، واحد 7

 

021-44084866-44084859

 

فکس: 44975532-021

 

موقعیت جغرافیایی