واحد بازاریابی و فروش
    

واحد بازاریابی و فروش شرکت داروسازی رها، از کادر مجرب و کارآزموده ایی بهره میگیرد .این واحد از دو زیر مجموعه بازاریابی و فروش تشکیل گردیده است .قسمت بازاریابی با راهکارهای ذیل سعی دارد خدمات شایسته خود را با شیوه های کاملا علمی و نوین به جامعه پزشکی، بیماران دردمند و ارتقاء سلامت جامعه ارائه نماید .
آگاهی صاحبان حرف پزشکی از طریق ویزیت چهره به چهره
گزینش و آموزش نمایندگان علمی دانش آموخته در گروه پزشکی
تحقیق بازار از طریق بررسی و دریافت اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها ،به منظور بکارگیری در برنامه های آتی بازاریابی
شرکت فعال در سمینارها و بازآموزی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان کشور و ارائه مقالات علمی
برگزاری سمینارهای یک روزه برای حرف مختلف پزشکی به منظور معرفی
 

محصولات شرکت در مناطق مختلف کشور
بررسی و رسیدگی به نظرات، پیشنهادات و شکایات مشتریان و انتقال آنها به واحدهای مختلف شرکت
ماموریت زیر مجموعه فروش و صادرات :
اقدام در جهت فروش و عرضه محصولات تولیدی شرکت
امور مربوط به عقد قرارداد ها، ارائه خدمات لازم به مشتریان در خصوص شکایات و پیشنهادات آنها
شناسائی و ارزیابی خریداران خارجی به منظور رونق بخشیدن صادرات
ارتباط مستمر با مشتریان و طرف های ذینفع در راستای ارتقاء عملکردهای کیفی و زیست محیطی
حفظ بازار داخلی و تداوم حضور در بازارهای خارجی