واحد تضمین کیفیت

 

یکی از مهمترین قسمت های یک واحد داروسازی ، واحد تضمین کیفیت آن می باشد که نقش نظارتی بر کلیه واحدها و پروسه تولید را داراست. بر این اساس واحد تضمین کیفیت کارخانه داروسازی رها با توجه به اهمیت آن از اولین قسمت هایی است که در این کارخانه پایه گذاری شده است.
ترخیص محصول ، آموزش ، مستندسازی ، کالیبراسیون و معتبرسازی از اهم وظایف این واحد هستند.
ترخیص محصول شامل بررسی کل پروسه ساخت یک محصول ، بررسی کلیه مستندات آزمایشگاه کنترل کیفی در رابطه با محصول مربوطه و در نهایت تائید صحت مدارک مربوط به تولید یک محصول می باشد. در پروسه ترخیص پس از اطمینان از صحت مدارک تولید ، برگه سبز تائید محصول جهت خروج از شرکت در اختیار مسئول فنی قرار می گیرد و پس از تایید مسئول فنی برگه سبز مربوطه به انبار قرنطینه فرستاده و بر روی محصول تولیدی الصاق می گردد.

 

آموزش پرسنل یکی از سرفصل های اصول بهینه تولید داروست که واحد اجرا کننده آن واحد تضمین کیفیت می باشد . با توجه به اهمیت مستندات طبق اصول تولید بهینه دارو (GMP) در یک واحد داروسازی معتبر، در واحد تضمین کیفیت داروسازی رها مستندات شرکت ،تهیه، بررسی و در نهایت کد گذاری و نگهداری می گردند.  
واحد تضمین کیفیت به عنوان ناظر بر عملکرد واحد فنی شرکت و صحت کارکرد دستگاه ها می باشد که برنامه ریزی کنترل دوره ای دستگاه های شرکت را نیز به موازات نظارت انجام می دهد. واحد تضمین کیفیت مسئولیت کالیبراسیون و یا صحت سنجی دستگاه های تولید را نیز بر عهده دارد.
 از دیگر مسئولیت های واحد تضمین کیفیت بازرسی داخلی از واحد های شرکت جهت تائید صحت اجرای اصول بهینه تولید دارو و در نهایت حفظ کیفیت فراورده می باشد که بطور دوره ای در ,واحد داروسازی رها در حال انجام است. مسوولیت کارآمدسازی و معتبر سازی دستگاههای شرکت نیز بر عهده این واحد می باشد.