لیست توزیع محصولات شرکت داروسازی رها به تفکیک شرکت های توزیع کننده

 

ردیف نام دارو
فردوس توزیع دارو
پوراپخش 
توسعه تجارت جلال آراء جهان فارمد ارشیا دارو یاراطب ثامن تدبیر داروی تابان محیا دارو هجرت مشاء طب داروگستر رازی
1 آمپول راويت- بي (ويتامين ب1ب6ب12) 10عددی *   *  *   *   *  * *   *       *    *  
2 آمپول بتامتازون  100 عددی *     *     *     * *        
3 آمپول بتامتازون  10 عددی       *     *       *     *          
4 آمپول دگزامتازون 100 عددی       *     *     *     *     *     *        
5 آمپول دگزامتازون 10 عددی       *     *     *     *     *   *      
6 آمپول دیفن هیدرامین 10 عددی   *                    
7 آمپول ويتامين ب12  1000 واحد 10 عددی       *   * *     *            
8 آمپول ويتامين ب12  1000 واحد 100 عددی     * * *   *          
9 اسپری بینی دسمورین (دسموپرسین استات)   *     *              *       *      
10 اسپري بيني اکسی نوز (اکسي متازولين0/05% )   *   *  *   * *   *  *     *   *     *  
11 اسپري بيني بکلام (بکلومتازون0/05 % ) * *  *   *   *       *   *    *     *   *
12 اسپري بيني دکوسالین (سديم کلرايد 0/65 % )   *     *    *   *   *     *     *     *     *    *     *   *
13 اسپري بيني دکوفزول (نفازولين 0/05%) * *  *   * *   *     *     *      *   *  
14 اسپري بيني سزالین (روغن کنجد) * * * *   *     * *   *     *   *  
15 اسپري بيني فلازون (فلوتيکازون  0/5 %)   *   * * *   *   * * *   *   *   *
16 اسپري بيني دکوفن 0/5 (فنيل افرين) *   *     *     *     *     *     *     *     * * *
17 اسپري بيني دکوفن0/25 (فنيل افرين) * *   *     *     *     *     *     *       *    *     *  
18 اسپري بيني مولینوز (کرومولين 2%) *   *       *   *           *   *  
19 پماد تريامسينولون  ان ان  15 گرمي   *     *    *     *     *   *   *     *     *     *   *  
20 پماد رهامين (موضعي) 30 گرمی *   *    *     *     *     *     *     *     *     *     *     *  
21 پماد پی آ د (ويتامين آ+د)  30 گرمی *   *    *     *     *     *     *     *       *     *     *  
22 پماد اولئا 30 گرمی                     *  
23

خميردهاني تریادنت (تريا مسينولون 0.1%) 10 گرمي

  *     *    *     *     *     *     *     *     *     *     *     *  
24 ژل ايبوپروفن 5% 30 گرمی *   *    *     *       *     *     *     *     *     *     *  
25 ژل ايزوتن 0/05  (ایزوترتینوئین 5 درصد) 30گرمي *   *       *     *     *       *       *   *  
26 ژل آدالن (آداپالن) 30 گرمی *       *       *       *       *  
27 شربت تئوفيلين جي 120 سی سی *    *     *     *     *     *     *         *     *  
28 شربت جينکوويتون 200 سی سی   *     *    *     *     *     *     *     *     *     *     *    
29 شربت دکسترومتورفان 60 سی سی *    *     *     *     *     *   *       *     *  
30 شربت پزوفان (دکسترومتورفان پي) 60 سی سی               *            
31 شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 سی سی     * *   *    *   *     *         *    
32 شربت راسیپ (سيپروهپتادين+ اسید آمینه) 200 سی سی   *     *     *     *     *    * * *   *     *   *   *  
33 شربت سالبوتامول 120 سی سی   *     *     *     *     *    *   *     *       * *
34 شربت سرماخوردگي کودکان 60 سی سی   *       *   * *   *     *     *         *   *
35  شربت کلسی فان (کلسیم+منیزیوم+زینک+ویتامین دی) 200 سی سی * *   *     *             *
 36 قرص آلپرازولام 5/. 100 عددی                         
 37 قرص تيزانيدين 100 عددی        *    *           *
 38  قرص  روکشدار ديلتيازم 60  100 عددی *   * *   *    * * *     *      *   *
 39 قرص  روکشدار رانيتيدين 150  100 عددی          *     *       *   *        *    
 40 قرص روکشدار ايبوپروفن 400  100 عددی       *     *     *   *     *        *   *  
 41 قرص روکشدار آتنولول 50   100 عددی  *    *     *       *   * *    *        
 42 قرص روکشدار آتنولول100  100 عددی        *   *   *     *     *        *    
 43  قرص روکشدار آتورواستاتين 10  100 عددی             *          
 44  قرص روکشدار آتورواستاتين 20 100 عددی         *   *     *            *     *  
 45  قرص بي کربنات سديم 500م گ 1000عددی         *            
 
 46  قرص پارکیسول (پرامي پکسول 0.7 )  30 عددی    *    *     *        *    *  
47  قرص پارکیسول (پراميپکسول 0.18 )  30 عددی    * *    *     *   *   *   *        
 48  قرص روکشدار تگاتارد 200 (کاربامازپينSR 200)  100 عددی   *    *      *     *   *     *      *     *      *   *
 49  قرص روکشدار تگاتارد 400 (کاربامازپينSR 400)  100 عددی *  *    *   * * *  *   *      *     *  
 50 قرص روکشدار رهاکين 200 (والپروات سديم 200)   100 عددی    *    * *  * * * *   *     *     *    *   *  
 51  قرص روکشدار رهاکين 500 (والپروات سديم 500)  30 عددی *  * *  * *   *     *   *   *   *     *  
 52 قرص روکشدار ولدیک 50 (ديکلوفناک سدیم)  100 عددی     *  *    * *   *   *   *         *   *
 53  قرص روکشدار کلسي پروز-د (کلسيم دي) 90عددی *    *    * *   *   *         *     *  
 54 قرص روکشدار متوپرولول سوکسینات 47/5  100 عددی                         
 55  قرص روکشدار متوپرولول سوکسینات 95  100 عددی                        
 56  قرص روکشدار هیوسین 10  100 عددی      *      *     *              
 57  قرص رهاکلد روز (سرماخوردگی روز)  100 عددی             *       *  
 58 قرص رهامت (متفورمين 500) 100 عددی  *   *   *   * *   *     *       *     *    
 59  قرص رهامت (متفورمين 500) 120 عددی      *           *            
 60  قرص رهامت (متفورمين 1000) 90 عددی              
         
 61  قرص رهامون (سرماخوردگی شب)  100 عددی  *   *   *     *     *   *       *  
 62  قرص سنتوم 60 عددی  * * *   *   *   *     *     *     *     *     *     *  
 63  قرص سنتوم 120 عددی   *   *     *     *     *     *     *          
 64  قرص فوليک اسيد 1  100 عددی   *     *   *   *     *     *   *       *     *    
 65 قرص فوليک اسيد 1 200 عددی                         
 66 قرص کتوتيفن 1  100عددی    *       *     *   * *   *   *     *   *  
 67  قرص کلسي فان (کلسیم+منیزیوم+زینک+ویتامین دی) 90عددی    * * *   *   *   *     *       *     *   *
 68 قرص کلومب (مبورين) 135  100 عددی   *         *    *   *   *         *   *
 69 قرص لوودوپاسی فورت 250  100 عددی            * *     * *   *  
 70  قرص لوراتادین 10 (ODT) 100 عددی                        
 71  قرص ولديك 100 (دیکلوفناک سدیم)  100 عددی  *    * * *     *   *   *     *   *    
 72 قطره چشمي آیاوت (اشک مصنوعي)                         
 73 قطره چشمی تیمولین (تیمولول) *     *   *   *   * *   *         *     *  
 74 قطره چشمي رابت (بتامتازون 0/1%)    *    * * * * * * *   *   *     *  
 75  قطره چشمي سولفاستاميد10%10م ل *  * *   *     *     *     *     *     *     *     *    
 76 قطره چشمي رافیکول (كلرامفنيكل0.5%)  *  *   *           *     *     *    
 77  قطره چشمي نفازولين 0/1 % *  * *  *   *   *   * *     *     *     *  
 78  قطره چشمي کتروفال (کتورولاک)                        
 79  کپسول رهازل 30 (لنزوپرازول) 30 عددی                        
 80  کپسول رهافن (استامینوفن/ ایبوپروفن/کافئین) 50 عددی   *     *    *   *  *  *   *   *   *        
 81  کپسول رهافول ( آهن + فوليک اسيد ) 30 عددی   *   *    *    *   *   *     *       *    
 82  کپسول سيرنتين 100 (گاباپنتين) 100 عددی      *        *     
       
 83  کپسول سيرنتين 300 (گاباپنتين) 100 عددی *     *    *     *     *    * *     *  
 84  کپسول کلومب 200 م گ  پیوسته رهش 50 عددی  * 
        *       *            
 85  کپسول مفناميک اسيد 250  100 عددی * *   *   * * *  *     *       *   *
 86  کپسول ویرالس 100(آمانتادين) 100 عددی * * * * * *  * *   *   *     *  
 87  کرم درموپان (دکسپانتنول5%) 30 گرمی * * * *   *     *     *     *     *     *   *  
 88  کرم دپيروکل 30 گرمی * *   *   *   *   *   *   * *   *     *     *  
 89  کرم واژينال کلوتريمازول  1% - 50 گرمي *     *   * *   *   * *   *   *   *
 90  کرم واژينال کلوتريمازول 2% - 50 گرمي *     *   *   *   * * *   *   *   *
 91  کرم واژينال کليندامايسين 2% 40 گرمی   *       *       *            
 92  كرم سرتول (سرتاكونازول)2% 30 گرمی *   *       *              *   *