ليست کلی محصولات شرکت داروسازی رها

رديف نام ژنريک نام تجاری قدرت شكل داروئی بسته بندی گروه بندی محصولات دسته درمانی
1 Clotrimazole/Betametasone کلوتریمازول/ بتامتازون Diprocol دیپروکل 1% + 0.05% کرم 30 g داروهای پوستی موضعی ضد التهاب استروئیدی/ ضد قارچ
2 Dexpanthenol دکسپانتنول Dermopan درموپان 0.05 کرم 30 g داروهای پوستی موضعی ویتامین ها
3 Sertaconazole سرتاکونازول Sertol سرتول 0.02 کرم 30 g داروهای پوستی موضعی ضد قارچ
4 Vitamin A+D ویتامین آ+ د P.A.D پی. آ. د - پماد 30 g داروهای پوستی موضعی ویتامین ها
5 Triamcinolone NN تریامسینولون ان ان - - پماد 15 g داروهای پوستی موضعی کورتیکواستروئید
6 Clobetasol کلوبتازول - 0.0005 پماد 15g داروهای پوستی موضعی کورتیکواستروئید
7 Adapalene آداپالن Adalen آدالن 0.001 ژل 30 g داروهای پوستی موضعی ضد آکنه
8 Isotretinoin ایزوترتینوئین Isoten ایزوتن 0.0005 ژل - داروهای پوستی موضعی ضد آکنه
9 Naphazoline نفازولین - 0.001 قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی سمپاتومیمتیک
10 Sulfacetamide سولفاستامید - 0.1 قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی آنتی بیوتیک
11 Olopatadine اولوپاتادین Aleropat آلروپات 0.005 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی آنتی هیستامین
12 Artificial Tars اشک مصنوعی Eyeawet آیاوت - قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی اشک مصنوعی
13 Loteprednol لوتپردنول Lotera لوترا 0.005 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی کورتیکواستروئید ها
14 Ofloxacin افلوکساسین Oflorap افلوراپ 0.003 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی آنتی بیوتیک
15 Betamethasone بتامتازون Rabet رابت 0.001 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی کورتیکواستروئید
16 Chloramphenicol کلرامفنیکل Raphicol رافیکول 0.005 قطره چشمی 10 ml داروهای چشمی آنتی بیوتیک
17 Timolol تیمولول Timolin تیمولین 0.005 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی بتابلاکرها
18 Dorzolamide /Timolol دورزولامید / تیمولول Timozopt تیموزوپت 2 % / 0.5 % قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی آنتی گلوکوم
19 Diclofenac دیکلوفناك Voldic ولدیک 0.001 قطره چشمی 5 ml داروهای چشمی NSAIDs
20 Betamethasone بتامتازون - 4 mg/ml آمپول 1 ml داروهای عمومی/ داخلی کورتیکواستروئیداسید
21 Dexamethasone دگزامتازون - 4 mg/ml آمپول 2 ml داروهای عمومی/ داخلی کورتیکواستروئیداسید
22 Clotrimazole 1% کلوتریمازول - 0.01 کرم واژینال 50 g داروهای عمومی/ داخلی ضد قارچ
23 Clotrimazole2% کلوتریمازول - 0.02 کرم واژینال 50 g داروهای عمومی/ داخلی ضد قارچ
24 Clindamycin کلیندامایسین - 0.02 کرم واژینال 50 g داروهای عمومی/ داخلی آنتی بیوتیک
25 Sodium Bicarbonate سدیم بیکربنات - 500 mg قرص 100 داروهای عمومی/ داخلی بیماری کلیوی
26 Desmopressin دسموپرسین Desmorin دسمورین 10 mcg/dose اسپری بینی 5 ml داروهای عمومی/ داخلی آنتی دیورتیک
27 Alprazolam آلپرازولام - 0/5mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب آرامبخش- ضد اضطراب
28 Levodopa / Carbidopa forte لوودوپاسی فورت - 250 mg+25 mg قرص 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون
29 Triamcinolone تریامسینولون Teriadent تریادنت 0.001 خمیردهانی 10 g داروهای عمومی/ داخلی کورتیکواستروئید
30 Ketotifen کتوتیفن - 1mg قرص 100 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
31 Loratadine لوراتادین - 10mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
32 Amantadine آمانتادین Viraless ویرالس 100 mg کپسول 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون - ضد ویروس
33 Hyoscine هیوسین - 10 mg قرص 20. 100 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم گوارش
34 Ranitidine رانیتیدین - 150 mg قرص 100 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسید معده
35 Atenolol آتنولول - 100 mg قرص 100 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
36 Diphenhydramine دیفن هیدرامین - 50 mg/ml آمپول 1 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب آنتی هیستامین
37 Gabapentin گاباپنتین Sirentin سیرنتین 100 mg کپسول 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
38 Gabapentin گاباپنتین Sirentin سیرنتین 300 mg کپسول 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
39 Atenolol آتنولول - 50 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
40 Atorvastatin آتورواستاتین - 10 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر قلب و عروق مهار کننده HMG -CoA
41 Atorvastatin آتورواستاتین - 20 mg قرص 100 .30 داروهای موثر بر قلب و عروق مهار کننده HMG -CoA
42 Diltiazem دیلتیازم - 60 mg قرص 100 داروهای موثر بر قلب و عروق بلوک کننده کانال کلسیمی
43 Ibuprofen ایبوپروفن - 400mg/800 mg قرص 100/30 مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
44 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 200 mg/ 5 ml شریت 250ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
45 Tizanidine تیزانیدین - 4 mg قرص 100 مسکن ها α2 آگونیست گیرنده
46 Tizanidine تیزانیدین - 4mg قرص 100 مسکن ها شل کننده عضلات،مسکن
47 Folic Acid فولیک اسید - 1 mg قرص 100. 200 مکمل ها ویتامین
48 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 300mg/3ml آمپول 3 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
49 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 400mg/4ml آمپول 4 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
50 Dextromethorphan دکسترومتورفان - 15 mg/5 ml شریت 60 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد سرفه
51 Diphenhydramine/ Ammonium Chloride Or Diphenhydramine Compound دیفن هیدرامین/ آمونیوم کلراید ( دیفن هیدرامین کامپاند) - (12.5 mg+125 mg)/5 ml شریت 60 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین- B:Hضدسرفه
52 L-Arginine ال – ارژینین - 1000 mg قرص 50 مکمل ها آمینو اسید
53 Biotin بیوتین - 5000 mcg قرص 100 مکمل ها ویتامین ها
54 Pediatric Grippe سرماخوردگی کودکان - (Chlorpheniramine Maleate0.67 mg+Pseudoephedrine Hcl 10 mg )/5ml شریت 60 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی مسکن و ضد التهاب
55 Salbutamol سالبوتامول - 2 mg/5ml شریت 120 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گشاد کننده برونش
56 Theophylline/Guaifenesin تئوفیلین- جی - (50 mg+30 mg)/5ml شریت 120 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گشاد کننده برونش
57 Olopatadine اولوپاتادین Aleropat آلروپات 5mg/5ml اسپری بینی 5 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
58 Beclomethasone بکلومتازون Beklam بکلام 50 mcg/dose اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی کورتیکواستروئید
59 Acetaminophen / Diphenhydramine/Phe nylephrine استامینوفن/ دیفن هیدرامین / فنیل افرین Cetadin- D ستادین دی (160 mg+12.5 mg+2.5 mg)/5ml شریت 200 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه
60 Acetaminophen / Chlorpheniramine /Dextrometorphan/Phenylephrine استامینوفن/ کلروفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین Cetadin- DC ستادین دی سی (160 mg+1mg+5 mg+2.5 mg)/5ml شریت 200 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه
61 Acetaminophen /Guaifensine /Phenylephrine استامینوفن/ گایافنزین/ فنیل افرین Cetadin- G ستادین جی (125 mg+50 mg+2.5 mg)/5ml شریت 200 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه
62 Naphazoline نفازولین Decofzol دکوفزول 0.0005 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک
63 Phenylephrine فنیل افرین Decophen دکوفن 0.005 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک
64 Phenylephrine فنیل افرین Decophen دکوفن 0.0025 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک
65 Sdium Chloride سدیم کلراید Decosalin دکوسالین 0.0065 اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی مرطوب کننده مخاط
66 Fluticasone فلوتیکازون Felazon فلازون 50 mcg/dose اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد التهاب استروئیدی
67 Cromolyn کرومولین Molinose مولینوز 20 mg/ml اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد حساسیت
68 Oxymetazoline اکسی متازولین Oxynose اکسی نوز 0.0005 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک
69 Dextromethorphan /Pseudoephedrine دکسترومتورفان_ پی Pseuphan پزوفان (15 mg+30 mg)/5ml شریت 60 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضدسرفه و ضد احتقان
70 VitB12 ب12ویتامین - 2500 mcg قرص 250 مکمل ها ویتامین ها
71 L- Lysine ال – لیزین - 500 mg قرص 60 مکمل ها آمینو اسید
72 Sesame oil روغن کنجد Sesaline سزالین 0.25 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی نرم کننده مخاط
73 Sesame oil روغن کنجد Sesanose سزانوز 1 اسپری بینی 15 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی نرم کننده مخاط
74 Chlorpheniramine کلرفنیرامین - 10 mg/ml آمپول 1 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
75 Hyoscine هیوسین - 20mg/ml آمپول 1ml داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم گوارش
76 Potassium Citrate پتاسیم سیترات Alkaneph آلکانف 10 mEq قرص 60 داروهای عمومی/ داخلی بیماری کلیوی
77 Lactulose لاکتولوز Purgalus پرگالوس 10 g/15ml شریت 240ml داروهای موثر بر دستگاه گوارش مسهل
78 Lansoprazole لانسوپرازول Rahazol رهازل 30 mg کپسول 30 داروهای موثر بر دستگاه گوارش مهار کننده پمپ پروتون
79 Metoprolol Succinate ER متوپرولول سوکسینات Angipol آنژیپول 47/5 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
80 Mebeverine مبورین Colomeb کولومب 200 mg کپسول 50 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم
81 Omeprazole امپرازول - 20 mg کپسول 14 داروهای موثر بر دستگاه گوارش مهار کننده پمپ پروتون
82 Metoprolol Succinate ER متوپرولول سوکسینات Angipol آنژیپول 95mg قرص 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
83 Ranitidine رانیتیدین - 50mg/2ml آمپول 1ml داروهای موثر بر دستگاه گوارش آنتاگونیست گیرنده های H2(هیستامینی)
84 Calcium + Vitamin D3 + Mg +Zn کلسیم /ویتامین D 3 / منیزیم / روی Calcifun کلسی فان 400 mg+100 mg+200 IU+4 mg قرص 90 مکمل ها ویتامین ها و مینرال ها
85 Calcium /VitaminD ویتامینD / کلسیم Calciprose- D کلسی پروز د 500 mg+200 I.U قرص 90 مکمل ها ویتامین ها و مینرال ها
86 Mebeverine مبورین Colomeb کولومب 135 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه گوارش ضد اسپاسم گوارش
87 Black cohosh Extract / Multi vitamin / Minerals عصاره گیاه کوهوش سیاه / مولتی ویتامین / مینرال EStrofun استروفان _ قرص 30 مکمل ها
88 Bilberry Extract / Vitis vinifera seed Extract / Vit E / Vit A / Lutein عصاره بیلبري / عصاره هسته انگور A ویتامین / E / ویتامین / لوتئین High-vision هاي ویژن _ قرص 60 مکمل ها ویتامین ها
89 Glucosamine HCL / chondroitin sulfate sodium /sodium hyaloronate / Turmeric Extract /Boswellia Extract / Devils claw گلوکز امین هیدروکلراید/ کندروئیتین سولفات سدیم/ سدیم هیالورونات/ عصاره پنجه شیطان/ عصاره کندر / عصاره زرد چوبه Joint maker جوینت میکر _ قرص 50 مکمل ها مکمل تغذیه ای : سلامت مفاصل
90 Levetiracetam لوتیراستام Leveseizur لوسیزر 250 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
91 Levetiracetam لوتیراستام Leveseizur لوسیزر 500 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
92 Oxycodone اکسی کدون Oxidon اکسیدون 5 mg قرص 30 مسکن ها ضد درد اپوئیدی
93 Ketorolac کتورولاک Ketrofal کتروفال 30 mg/ml آمپول 1 ml مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
94 ketorolac کتورولاک Ketrofal کتروفال 0.005 قطره چشمی 5 ml مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
95 Devil's Claw / Glucosamine Sulfate / Msm دویلز کلاو / گلوکزامین / ام اس ام Rahamin رهامین - پماد 30 g/ 50 مسکن ها مسکن و ترمیم کننده غضروف
96 Ibuprofen ایبوپروفن - 0.05 ژل 50 g مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
97 Mefenamic Acid مفنامیک اسید - 250 mg کپسول 100/50 مسکن ها ضد التهاب غیراستروئیدی
98 Acetaminophen / Caffeine /Ibuprofen استامینوفن/کافئین/ ایبوپروفن Rahafen رهافن 325 mg+40 mg+200 mg کپسول 50 مسکن ها ضد درد
99 Oxycodone اکسی کدون Oxidon اکسیدون 15 mg قرص 30 مسکن ها ضد درد اپوئیدی
100 Pramipexole پرامی پکسول Parkisol پارکیسول 0.18 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون
101 Pramipexole پرامی پکسول Parkisol پارکیسول 0.7 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد پارکینسون
102 Collagen(typeII)/Sodium hyaloronate/Boron کلاژن نوع دو/ سدیم هیالورونات / بور Rabonex رابونکس 10mg ، 5mg ، 3.5mg قرص 60 مکمل ها مکمل تغذیه ای : پیشگیری و درمان آرتروز
103 Vitamin B6/ Vitamin B12/ Folic Acid / ویتامین ب 6/ ویتامین ب 12 / فولیک اسید Rafolit رافولیت _ قرص 100 مکمل ها ویتامین ها
104 Acetaminophen /Phenylephrine استامینوفن / فنیل افرین Raha cold day رها کلد روز 500 mg+5 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین- ضد علائم سرماخوردگی
105 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 200 mg قرص 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
106 Vitamin B12 ویتامین B12 - 1000 mcg/ml آمپول 1 ml مکمل ها ویتامین ها
107 Valproate Sodium والپروات سدیم Rahakin رهاکین 500 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
108 Metformin متفورمین Rahamet رهامت 500 mg قرص 120 داروهای عمومی/ داخلی ضد دیابت
109 Metformin متفورمین Rahamet رهامت 1000 mg قرص 90.3 داروهای عمومی/ داخلی ضد دیابت
110 Acetaminophen / Phenylephrine / Diphenhydramine استامینوفن /فنیل افرین /دیفن هیدرامین Rahamoon رهامون 500 mg+5 mg+25 mg قرص 100. 30 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین- ضد علائم سرماخوردگی
111 CO-Q10/ Zinc / Lutein / Selenium /Vitamin C / Vitamin E زینک /لوتئین / /Q کوآنزیم 10 E ویتامین /c سلنیوم /ویتامین RA-Q10 راکیوتن _ قرص 60 مکمل ها آنتی اکسیدان
112 Quetiapine کوئتیاپین Raquit راکوئیت 100mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد جنون
113 Alpha Lipoic Acid آلفالیپوئیک اسید Alpic آلپیک 300 mg کپسول 30 مکمل ها آنتی اکسیدان
114 Ca/Mg/Zn/Vitd3 کلسیم / منیزیم/ روی/ ویتامین D3 Calcifun کلسی فان (400 mg +150 mg+400 IU+ 15 mg)/5ml شریت 200 ml مکمل ها ویتامین و مینرال ها
115 Esomeprazole اس امپرازول Raxum راکسوم 20 mg قرص 30 داروهای موثر بر دستگاه گوارش مهار کننده پمپ پروتئینی
116 Multi Vitamin / Mineral مولتی ویتامین /مینرال Rasent راسنت _ قرص 60. 120 مکمل ها ویتامین ها و مینرال ها
117 Bupropion بوپروپیون Smopion اسموپیون 150mg قرص 30. 100 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد افسردگی
118 Vitamins and Minerals Enriched with Ginkgobiloba Extract مولتی ویتامین و مینرال غنی شده با عصاره گیاهی جینکوبیلوبا Ginkgoviton جینکوویتون _ شریت 120 مکمل ها مکمل ها-ویتامین ها
119 Prasugrel پراسوگرل Surel سورل 10mg قرص داروهای موثر بر قلب و عروق ضد پلاکت
120 Prasugrel پراسوگرل Surel سورل 5 mg قرص 30 داروهای موثر بر قلب و عروق ضد پلاکت
121 Carbamazepine کاربامازپین Tegatard تگاتارد 200 mg قرص 100/30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
122 Cyproheptadine سیپروهپتادین Racip راسیپ 2 mg/5ml شریت 200 ml مکمل ها اشتها آور
123 Carbamazepine کاربامازپین Tegatard تگاتارد 400 mg قرص 100/30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
124 Ferous Sulfate + Folic Acid فروس سولفات+فولیک اسید Rahafol رهافول 150 mg + 500 mcg کپسول 30 مکمل ها ویتامین ها
125 Diclofenac دیکلوفناک Voldic ولدیک 50 mg قرص 100 مسکن ها مهار کننده پروستاگلاندین
126 Vitamin(B1/B6/B12) ویتامین(B1/B6/B12) Ravit-B راویت بی (100 mg+100 mg+1000 mcg)/3ml آمپول 3 ml مکمل ها ویتامین ها
127 Diclofenac دیکلوفناک Voldic ولدیک 100 mg قرص 100 مسکن ها مهار کننده پروستاگلاندین
128 Ipratropium bromide ایپراتروپیوم بروماید Ipranoseایپرانوز 0.03% 0.06% اسپری بینی 14 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی‌کولینرژیک
129 Mometasone Furoate سوسپانسیون مومتازون فروآت Ravison راویزون 0.05% اسپری بینی 20 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گلوکوکورتیکوئید
130 Budesonide بودزوناید Budanose بودانوز 64ug/1dose اسپری بینی 6 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی کورتیکواستروئید
131 Mometasone Furoate کرم مومتازون فروآت Ravison راویزون 0.01 کرم 15 g داروهای عمومی/ داخلی گلوکوکورتیکوئید
132 Zinc Oxide زینک اکساید - 0.25 کرم 30 g داروهای عمومی/ داخلی سوختگی
133 Hyaluronic Acid هیالورونیک اسید Hyalura هیالورا 120 mg کپسول 60 مکمل ها مکمل ها: آبگیری مفاصل و پوست
134 Polygonum cuspidatum/Vitis vinifera رزوراترول حاصل از پودر ریشه علف هفت بند ژاپنی/ پودر عصاره پوسته انگور Quetrol کوئترول کپسول 60 مکمل ها آنتی اکسیدان
135 Ursodeoxycholic Acid ارسوداکسی کولیک اسید Bildex بایلدکس 300 mg کپسول 30 مکمل ها مکمل ها: ضد سنگ صفراوی کلسترولی
136 Carbamazepine کاربامازپین Tegatard تگاتارد 100 mg/5ml شریت 250 ml داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
137 Multivitamin & Mineral + Royal jelly مولتی ویتامین، مولتی مینرال، رویال ژلی Royal-vit رویال- ویت _ شریت 120 ml مکمل ها ویتامین و مینرال ها
138 Glucosamine/Chondroitin/MSM گلوکزامین/کندرویتین/ ام اس ام Osteodyn اوستئودین _ شریت 250 ml مکمل ها ویتامین و مینرال ها
139 Dextromethorphan / Guaifenesin / Phenylephrine دکسترومتورفان/گایافنزین/فنیل افرین Cetadex ستادکس _ شریت 200 ml داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه
140 Calcium /Vitamin D ویتامین دي / کلسیم Calsorb کلسورب 500 mg+200 IU قرص 90 مکمل ها ویتامین و مینرال ها
141 B12 ب 12 2500 mcg قرص 250/60 مکمل ها ویتامین
142 Carbamazepine کاربامازپین 200 mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد صرع
143 Calcium /Magnasium /Zinc/Copper /Manganese /Vitamin D3 /Boron کلسیم / منیزیم / زینک / مس / منگنز/ ویتامین د 3 / بور Calcifun-plus کلسی فان- پلاس قرص 60 مکمل ها ویتامین و مینرال ها
144 Fexofenadine Hydrochloride فکسوفنادین هیدروکلراید Rafexodin رافکسودین 120 mg/180mg قرص 30 داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین
145 Bisoprolol fumarate بیزوپرولول فومارات Profum پروفام 10 mg/5 mg/2.5mg قرص 30 داروهای موثر بر قلب و عروق بتابلاکرها
146 Caffeine کافئین 200mg قرص 60 مسکن ها مکمل ها: محرک
147 B2 ب 2 100mg/50mg قرص 30 مکمل ها ویتامین ها
148 Epimedium brevicornum /Lepidium meyenii پودر عصاره برگ علف بز شاخ دار/ پودر ریشه ماکا Macaton ماکاتون قرص 60 مکمل ها مکمل ها : تقویت جنسی
149 Escitalopram(As Oxalate) اس سیتالوپرام Ralopram رالوپرام 20mg/10mg قرص 30 داروهای موثر بر سیستم اعصاب ضد افسردگی
150 Sitagliptin(As phosphate) /Metformin Hydrochloride سیتاگلیپتین (به صورت فسفات)/ متفورمین هیدروکلراید Rahamet-S رهامت-اس 50mg/500-1000 mg قرص 30 داروهای عمومی/ داخلی ضد دیابت

اطلاعات تماس

 

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 

کدپستی: 35148 - 81791

صندوق پستی: 567 - 81745

 

031-36540859 - 031-36540659

 

فکس: 36540959-031


 

دفتر فروش تهران: اشرفی اصفهانی جنوب، نرسیده به میدان صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، ابتدای گلستان اول، ساختمان زمرد، پلاک 23، طبقه دوم، واحد 7

 

021-44084866-44084859

 

فکس: 44975532-021

 

موقعیت جغرافیایی