قيمت محصولات شرکت داروسازی رها

نام محصول واحد بسته بندی قیمت مصرف کننده(ریال) نیاز به نسخه شرایط خاص
اسپری بيني آلروپات ® 0.60% (اولوپاتادین) 20میلی لیتر تک جعبه ای 366/700
اسپری بینی اکسی نوز® 0.05% (اکسی متازولین 0.05% ) 15میلی لیتر تک جعبه ای 220/700 دارد
اسپری بینی ایپرانوز® 0.03% (ایپراتراپیوم 0.03% ) 15میلی لیتر تک جعبه ای 106/000
اسپری بینی ایپرانوز® 0.06% (ایپراتراپیوم 0.06% ) 15میلی لیتر تک جعبه ای 340/500
اسپری بینی بکلام® 0.05% (بکلومتازون 0.05%) 20میلی لیتر تک جعبه ای 247/000 دارد
اسپری بینی بودانوز®64 میکروگرم (بودزوناید) تک جعبه ای 154/100
اسپری بینی راویزن(مومتازون)20میلی لیتر تک جعبه ای 234/000
اسپری بینی دسمورین® (دسموپرسين استات) 10میلی لیتر تک جعبه ای 285/600 دارد
اسپری بيني دكوسالين® 0.65% (سدیم كلرايد 0.65 % ) 20میلی لیتر تک جعبه ای 140/000 ندارد
اسپری بینی دكوفزول® 0.05% (نفازولین 0.05%) 15میلی لیتر تک جعبه ای 109/000 دارد
اسپری بینی دکوفن® 0.25% (فنیل افرین 0.25% ) 15میلی لیتر تک جعبه ای 234/000 ندارد
اسپری بینی دکوفن® 0.5% (فنیل افرین 0.5% ) 15میلی لیتر تک جعبه ای 247/000 دارد
اسپری بینی سزالين ® 25% (روغن کنجد ) 15میلی لیتر تک جعبه ای 200/000 ندارد
اسپری بینی سزانوز® 100%(روغن کنجد) 15 میلی لیتر تک جعبه ای 210/000
اسپری بینی فلازون® 0.05% (فلوتیکازون 0.05%) 20میلی لیتر تک جعبه ای 389/000 دارد
اسپری بینی مولینوز® (كرومولين سديم) 20میلی گرم/1میلی لیتر 20میلی لیتر تک جعبه ای 298/500 دارد
آمپول بتامتازون 1میلی لیتر جعبه 10عددی 205/000 دارد
آمپول تریامسینولون استوناید40 م گ/ 1 م ل جعبه 10عددی 185/000
آمپول دگزا متازون 2میلی لیتر جعبه 10 عددی 256/500 دارد
آمپول دگزا متازون 2میلی لیتر جعبه 100 عددی 2/565/000 دارد
آمپول دیفن هیدرامین 1میلی لیتر جعبه 10 عددی 220/000 دارد
آمپول راويت - بی® ( ویتامین ب1، ویتامین ب6، ویتامین ب12) 3میلی لیتر جعبه 10 عددی 428/000 ندارد
آمپول رهاکین 400 م گ/ 4 م ل (سدیم والپرات) جعبه 5 عددي 490/500
آمپول کلرفنیرامین مالئات 1میلی لیتر جعبه 10 عددی 185/000 دارد
آمپول کتروفال® (کتورولاک) 1میلی لیتر جعبه 10 عددی 300/000 دارد
آمپول ویتامین ب 12 1میلی لیتر 1000میلی گرم جعبه 10 عددي 287/000 ندارد
آمپول هیوسین(20 میلی گرم/1 میلی لیتر) جعبه 10 عددی 330/000
پماد پی.آ.د® (ویتامین آ + د) 30گرم تک جعبه ای 90/000 ندارد
پماد تریامسینولون ان ان 15گرم تک جعبه ای 74/260 دارد
پماد رهامین®(پماد موضعی غضروف ساز ، مسکن و ضد التهاب) 30گرم تک جعبه ای 228/000 ندارد
پماد رهامین®(پماد موضعی غضروف ساز ، مسکن و ضد التهاب) 50گرم تک جعبه ای 360/000
پماد زینک اکساید 25% 30گرم تک جعبه ای 90/000
پماد کلوبتازول 0.05% 15گرم تک جعبه ای 52/000 دارد
خمیر دهانی تريادنت® (تریامسینولون ) 10گرم تک جعبه ای 53/200 دارد
ژل ایبوپروفن 5% 50گرم تک جعبه ای 120/000 ندارد
ژل ایزوتن® 0.05% (ایزوترتینوئین) 30گرم تک جعبه ای 120/000 دارد
ژل آدالن® (آداپالن) 30گرم تک جعبه ای 200/000 دارد
کرم درموپان® (دکسپانتنول 30گرم) تک جعبه ای 115/000 ندارد
کرم دیپروکل® (کلوتریمازول + بتامتازون دي پروپيونات) تک جعبه ای 126/108 دارد
کرم سرتول® 2% ( سرتاکونازول) 30گرم تک جعبه ای 179/000 دارد
کرم واژینال کلوتریمازول 1% 50گرم با 1 اپلیکاتور تک جعبه ای 165/000 ندارد
کرم واژینال کلوتریمازول 2% 50گرم با 7 اپلیکاتور تک جعبه ای 260/000 ندارد
کرم واژینال کلیندامایسین 2 2% 50گرم با 7 اپلیکاتور تک جعبه ای 210/180
کرم واژینال کلیناواگ® 2%(کلیندامایسین 2)% 40گرم با 7 اپلیکاتور تک جعبه ای 210/180 دارد
کرم موضعی راویزون ® 0/1%(مومتازون فووات)15 گرمی تک جعبه ای 65/000
شربت اوستئودین® (گلوکوزامین-کندرويتین-ام اس ام) تک جعبه ای 967/500 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
شربت پزوفان® (دکسترومتورفان - پی) 60میلی لیتر تک جعبه ای 110/000 ندارد
شربت تئوفيلين - جی 120میلی لیتر بدون جعبه 105/000 دارد
شربت جينكوويتون® 200میلی لیتر تک جعبه ای 300/000 ندارد
شربت دکسترومتورفان 60میلی لیتر بدون جعبه 100/000 ندارد
شربت دکسترومتورفان 60میلی لیتر با جعبه 100/000 ندارد
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60میلی لیتر تک جعبه ای 80/000 ندارد
شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60میلی لیتر با جعبه 80/000 ندارد
شربت راسیپ® 200میلی لیتر تک جعبه ای 224/200 ندارد
شربت رهاكين® 200میلی گرم ( والپروات سديم 200میلی گرم/ 5میلی لیتر 250میلی لیتر ) تک جعبه ای 314/352 دارد
شربت تگاتارد ® 100 میلی گرم (کاربامازپین)(250 میلی لیتری) تک جعبه ای 280/200
شربت سالبوتامول 120میلی لیتر بدون جعبه 79/000 دارد
شربت ستادین دی® (استامینوفن+دیفن هیدرامین+فنیل افرین) 200میلی لیتر تک جعبه ای 250/000 ندارد
شربت ستادین جی® (استامینوفن+گایافنزین+فنیل افرین) 200میلی لیتر تک جعبه ای 250/000 ندارد
شربت ستادین دی سی® (استامینوفن+کلرفنیرآمین مالئات+دکسترومتورفان+فنیل افرین) 200میلی لیتر تک جعبه ای 280/000 ندارد
شربت سرماخوردگی کودکان 60میلی لیتر بدون جعبه 100/000 ندارد
شربت سرماخوردگی کودکان 60میلی لیتر با جعبه 100/000 ندارد
شربت کلسی فان® ( کلسیم/منیزیم/زینک/ویتامین دی) 200میلی لیتر تک جعبه ای 403/663 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
شربت پرگالوس® (لاکتولوز) 240میلی لیتر تک جعبه ای 238/200 دارد
شربت رویال ویت® (مولتی ویتامین، مولتی مینرال، رویالی ژل) تک جعبه ای 376/250 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص اکسیدون® 5میلی گرم (اکسی کدون 5میلی گرم) جعبه 30 عددي 105/000 دارد
قرص اکسیدون® 15میلی گرم (اکسی کدون 15میلی گرم) جعبه 30 عددي 150/000 دارد
قرص روکش دار آتورواستاتین 10میلی گرم جعبه 100 عددی 260/000
قرص روکش دار آتورواستاتین 10میلی گرم جعبه 30 عددی 78/000
قرص روکش دار آتورواستاتین 20میلی گرم جعبه 30 عددي 89/100 دارد
قرص استروفان جعبه30 عددی 750/000 دارد
قرص ال آرژینین 1000میلی گرم جعبه 50 عددی 510/625 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص ال لیزین 500میلی گرم جعبه 60 عددی 258/000 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص کاربامازپین 200 جعبه30 عددی 135/000
قرص تگاتارد® 200میلی گرم (كاربامازپين200 میلی گرم ) جعبه 100 عددی 724/500
قرص تگاتارد® 200میلی گرم (كاربامازپين200 میلی گرم ) جعبه30 عددی 217/350
قرص تگاتارد® 400میلی گرم (كاربامازپين 400میلی گرم ) جعبه 100 عددی 941/900 دارد
قرص تگاتارد® 400میلی گرم (كاربامازپين 400میلی گرم ) جعبه 30 عددی 282/570 دارد
قرص روکش دار ایبوبروفن 400میلی گرم جعبه 100 عددی 870/000 دارد
قرص روکش دار آتنولول 50 میلی گرم جعبه 30 عددی 51/900
قرص روکش دار آتنولول 50 میلی گرم جعبه 100 عددی 173/000 دارد
قرص روکش دار آتنولول 100میلی گرم جعبه 100 عددی 215/000 دارد
قرص آلپرزولام 0.5میلی گرم جعبه 30 عددی 43/500 دارد
قرص آلکانف 10 (پتاسیم سیترات پیوسته رهش ) جعبه 60عددی 492/000 دارد
قرص آنژیپول® 47.5میلی گرم (متوپرولول سوکسینات 47.5میلی گرم ) جعبه 30 عددی 144/000 دارد
قرص آنژیپول® 95میلی گرم (متوپرولول سوکسینات 95میلی گرم ) جعبه 30 عددی 207/000 دارد
قرص اسموپیون(بوپروپیون پیوسته رهش) جعبه 30 عددی 165/000
قرص بیوتین 5000 میکرو گرم جعبه 100 تایی 752/497 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص پارکیسول® 0.18میلی گرم (پرامي پكسول 0.18میلی گرم ) جعبه 30 عددی 165/000 دارد
قرص پارکیسول® 0.7میلی گرم (پرامي پكسول 0.7میلی گرم ) جعبه 30 عددی 312/000
قرص پروفام® 10 میلی گرم (بیزوپرولول) جعبه 30 عددی 159/540
قرص پروفام® 5 میلی گرم (بیزوپرولول) جعبه 30 عددی 101/280
قرص پروفام® 2/5 میلی گرم (بیزوپرولول) جعبه 30 عددی 72/600
قرص تيزانيدين 4میلی گرم جعبه 100 عددي 144/000 دارد
قرص دیلتیازم 60میلی گرم جعبه 100 عددی 290/000 دارد
قرص رابونکس® (کلاژن، سدیم هیالورونات، بور) جعبه 60 عددی 774/000 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص راسنت® ( مولتی ویتامین،مولتی مینرال،لوتئین) جعبه 60 عددی 1/290/000 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص رافکسودین120 (فکسوفنادین) جعبه 30 عددی 462/000
قرص رافکسودین180 (فکسوفنادین) جعبه 30 عددی 594/000
قرص رافولیت® ( فولیک اسید، ویتامین ب6، ویتامین ب12) جعبه 100 عددی 752/500 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص راکسوم 20 (اس امپرازول) جعبه 30 عددی 255/000
قرص راکوئیت 100 (کوئتیاپین) جعبه 30 عددی 213/000
قرص راکیوتن® (کوآنزیم10،زینک،لوتئین،سلنیوم، ویتامین سی، ویتامین ای) جعبه 60 عددی 967/500 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص رالوپرام® 20 میلی گرم (اس سیتالوپرام) جعبه 30 عددی 306/000
قرص رانیتیدین 150میلی گرم جعبه 100 عددی 130/000
قرص رهاكين® 200میلی گرم ( والپروات سديم 200میلی گرم) جعبه 100 عددی 330/000 دارد
قرص رهاكين® 500میلی گرم ( والپروات سديم 500میلی گرم ) جعبه 30 عددی 264/000 دارد
قرص رهامت® 500میلی گرم (متفورمین 500میلی گرم ) جعبه 100 عددي 230/000 دارد
قرص رهامت اس® 500میلی گرم/50 میلی گرم (متفورمین/سیتاگلیپتین ) جعبه 30 عددی 492/000
قرص رهامت اس® 1000میلی گرم/50 میلی گرم (متفورمین/سیتاگلیپتین ) جعبه 30 عددی 534/000
قرص رهامت® 1000میلی گرم (متفورمین 1000میلی گرم ) جعبه 30 عددی 105/000 دارد
قرص رها کلد روز® (سرماخوردگی روز) جعبه 30 عددی 255/000
قرص رهامون® (سرماخوردگی شب) جعبه 30 عددی 231/000 ندارد
قرص سنتوم® ( مولتی ویتامین،مولتی مینرال،لوتئین) جعبه 60 عددی 516/000 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص سورل® 5 ( پراسوگرل 5میلی گرم) جعبه 30 عددی 165/000 ندارد
قرص سورل® 10 ( پراسوگرل 10میلی گرم) جعبه 30 عددی 207/000
قرص کافئین 200 میلی گرم جعبه 60 عددی 1/032/000 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص فولیک اسید 1میلی گرم جعبه 200 عددی 290/000 دارد
قرص کلسی پروز-دی® (کربنات کلسیم+ویتامین دی) جعبه 90 عددی 435/375 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص کلسورب® (کربنات کلسیم+ویتامین دی) جعبه 90 عددی 435/375 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص کلسی فان® (کلسیم، منیزیم،زینک، ویتامین دی) جعبه 90 عددی 774/000 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص کلسی فان پلاس® (کلسیم، منیزیم،زینک، ویتامین دی، مس،منگنز،بور) جعبه 60 عددی 774/000 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص كولومب® 135میلی گرم (مبورین 135میلی گرم) جعبه 30 عددی 141/000
قرص کتوتیفن 1میلی گرم جعبه 100 عددي 145/000
قرص لوسيژر® 500میلی گرم (لوتیرلستام 500میلی گرم) جعبه 30 عددي 468/000 دارد
قرص لوراتادین 10میلی گرم جعبه 30 عددی 30/000 دارد
قرص لوودوپا سي فورت 250میلی گرم جعبه 100 عددی 615/000 دارد
قرص ولديك® 50میلی گرم (دیکلوفناک سدیم 50میلی گرم) جعبه 30 عددی 56/100 دارد
قرص ولدیک® 100 (دیکلوفناک سدیم 100میلی گرم) جعبه 30 عددی 78/000 دارد
قرص ولدیک® 100 (دیکلوفناک سدیم 100میلی گرم) جعبه 100 عددی 260/000 دارد
قرص ویتامین ب2 (50 میلی گرم) جعبه 30 عددی 193/500 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص ویتامین ب12 2500میکروگرم (بازشونده دهانی) جعبه 60 عددی 757/875 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص ویتامین ب12 2500میکروگرم (بازشونده دهانی) جعبه 250 عددی 3/157/813 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص های ویژن (عصاره بیلبری، عصاره هسته انگور، لوتئین، ویتامین های آ و ای) جعبه 60 عددی 1/040/000 دارد
قرص هیوسین 10میلی گرم جعبه 100 عددی 1/370/000
قرص جوینت میکر(گلوکزآمین، کندروتین، سدیم هیالورونات، پنجه شیطان، عصاره زردچوبه وکندر) جعبه 50 عددی 1/935/000 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
قرص بی کربنات سدیم 500م گ جعبه 1000 عددی 1/500/000
قطره چشمی کتروفال® (کتورولاک) تک جعبه ای 41/600
قطره چشمی آلروپات(اولوپاتادین)(5 م گ/ 5 م ل) تک جعبه ای 67/800
قطره چشمی آیاوت® (اشك مصنوعي) تک جعبه ای 55/000 تا سقف سن 12 سال، بیمه دارد
قطره چشمی افلوراپ 0/3%(افلوکساسین) تک جعبه ای 64/900
قطره چشمی تیموزپت(دورزولامید 2%، تیمولول 0/5%) تک جعبه ای 156/000 ندارد
قطره چشمی تیمولین®(تيمولول) تک جعبه ای 66/700
قطره چشمی رابت® 0.1% ( بتامتازون 0.1%) تک جعبه ای 49/870
قطره چشمی رافیکول® 0.5% 10میلی لیتر ( کلرامفنیکل 0.5%) تک جعبه ای 65/400 دارد
قطره چشمی سولفاستامید (10 % ) 10میلی لیتر تک جعبه ای 45/500 دارد
قطره چشمی نفازولین 0.1 % تک جعبه ای 52/700 دارد
قطره چشمی لوترا® 0.5% ( لوتپردنول 0.5%) 5میلی لیتر تک جعبه ای 155/800 دارد
قطره چشمی ولدیک 0.1 % درصد (دیکلوفناک سدیم) 5میلی لیتر تک جعبه ای 38/300 دارد
کپسول آلپیک 300(آلفالیپوئیک اسید) جعبه 30 عددی 806/250 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
کپسول بایلدکس® 300میلی گرم (اورسو داکسي کوليک اسيد) جعبه 30 عددی 420/000
کپسول رهازل 30(لنزوپرازول) جعبه 30 عددی 304/290
کپسول رهافن® (استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین) جعبه 50 عددی 425/000
کپسول رهافول® (فولیک اسید،فروسولفات) جعبه 30 عددی 322/499 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
کپسول سیرنتین® 100 میلی گرم (گاباپنتین 100 میلی گرم ) جعبه 100 عددي 507/000 ندارد متخصص
کپسول سیرنتین® 300میلی گرم (گاباپنتین 300میلی گرم) جعبه 100 عددی 797/000 متخصص
کپسول کولومب® 200میلی گرم(مبورین پیوسته رهش) جعبه 50 عددی 362/500 دارد متخصص
کپسول مفنامیک اسید 250 جعبه 100 عددی 650/000 دارد
کپسول ویرالس® 100 (آمانتادین) جعبه 100 عددی 290/000 دارد
کپسول هيالورا® 120 م گ (هیالورونیک اسید) جعبه 60 عددی 999/752 قیمت با احتساب ارزش افزوده می باشد
محلول ضدعفوني کننده 250 سي سي تک جعبه ای 180/000

اطلاعات تماس

 

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 

کدپستی: 35148 - 81791

صندوق پستی: 567 - 81745

 

031-36540859 - 031-36540659

 

فکس: 36540959-031


 

دفتر فروش تهران: اشرفی اصفهانی جنوب، نرسیده به میدان صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، ابتدای گلستان اول، ساختمان زمرد، پلاک 23، طبقه دوم، واحد 7

 

021-44084866-44084859

 

فکس: 44975532-021

 

موقعیت جغرافیایی