قيمت محصولات شرکت داروسازی رها

نام محصول واحد بسته بندی قیمت مصرف کننده(ریال)
اسپري بيني آلروپات® 0/6 % (اولوپاتادين) 20 م ل جعبه 1 عددی 366.700
اسپری بینی اکسی نوز® 0/05 (اکسی متازولین) 15 م ل جعبه 1 عددی 220.700
اسپری بینی ایپرانوز® 0/03 درصد (ایپراتراپیوم) جعبه 1 عددی 224.200
اسپری بینی ایپرانوز® 0/06 درصد (ایپراتراپیوم) جعبه 1 عددی 340.500
اسپری بینی بکلام ® 0/05 (بکلومتازون) 20 م ل جعبه 1 عددی 247.000
اسپری بینی بودانوز® 64 میکروگرم(بودزوناید) جعبه 1 عددی 154.100
اسپری بینی راویزون® 0/05 درصد (مومتازون فروآت) 20 م ل جعبه 1 عددی 234.000
اسپری بینی دسمورین® (دسموپرسين استات 10میکروگرم/1میلی لیتر) (یخچالی) جعبه 1 عددی 285.600
اسپری بيني دكوسالين® 0/65 (سدیم كلرايد) 20 م ل (OTC) جعبه 1 عددی 140.000
اسپری بینی دكوفزول® 0/05 (نفازولین) 15 م ل جعبه 1 عددی 140.100
اسپری بینی دکوفن®25/ 0 % (فنیل افرین) 15 م ل (OTC) جعبه 1 عددی 234.000
اسپری بینی دکوفن®5/ 0 % (فنیل افرین) 15 م ل (OTC) جعبه 1 عددی 247.000
اسپری بینی سزالين® 25 % (روغن کنجد )15 م ل جعبه 1 عددی 200.000
اسپری بینی سزانوز® 100 % (روغن کنجد )15 م ل جعبه 1 عددی 210.000
اسپری بینی فلازون ® 0/05 (فلوتیکازون) 20 م ل جعبه 1 عددی 389.000
اسپری بینی مولینوز® (كرومولين سديم20 م گ / 1 م ل) 20 م ل جعبه 1 عددی 298.500
آمپول بتامتازون 4 م گ / 1 م ل جعبه 10 عددی 205.000
آمپول تریامسینولون استوناید 40 م گ/ 1 م ل جعبه 10 عددی 185.000
آمپول دگزامتازون 8 م گ / 2 م ل جعبه 10 عددی 256.500
آمپول دگزامتازون 8 م گ / 2 م ل جعبه 100 عددی 2.565.000
آمپول دیفن هیدرامین 50 م گ / 1 م ل جعبه 10 عددی 220.000
آمپول راويت - بی® (ویتامین های ب1 100م گ ، ب6 100م گ ، ب12 1000م گ) 3 م ل جعبه 10 عددی 428.000
آمپول رهاکین® 400 م گ/4 م ل (سدیم والپروات) جعبه 5 عددی 490.500
آمپول كلرفنيرامين مالئات 10 م گ / 1 م ل جعبه 10 عددی 185.000
آمپول کتروفال® 30 م گ / 1 م ل (کتورولاک) جعبه 10 عددی 300.000
آمپول ویتامین ب 12 1000 م گ / 1 م ل جعبه 10 عددی 287.000
آمپول هیوسین 20 م گ / 1م ل جعبه 10 عددی 330.000
پماد موضعی پي.آ.د® (ویتامین آ+د ) 30 گرمی (OTC) جعبه 1 عددی 90.000
پماد موضعی تریامسینولون ان ان 15 گرمی جعبه 1 عددی 74.260
پماد موضعی رهامین ®(پنجه شيطان،گلوكوزامين،ام اس ام) 30 گرمی جعبه 1 عددی 310.000
پماد موضعی رهامین ®(پنجه شيطان،گلوكوزامين،ام اس ام) 50 گرمی جعبه 1 عددی 360.000
پماد موضعی زینک اکساید 25 % 30 گرمی جعبه 1 عددی 110.000
پماد موضعی کلوبتازول 0/05 % 15 گرمي جعبه 1 عددی 52.000
خمیر دهانی تريادنت® 0/1 درصد با اپلیکاتور (تریامسینولون استوناید) 10 گرمی جعبه 1 عددی 53.200
ژل موضعی ایبوپروفن 5% 50 گرمی (OTC) جعبه 1 عددی 120.000
ژل موضعی ایزوتن® 0/05 % (ایزوترتینوئین)30 گرمی جعبه 1 عددی 120.000
ژل موضعی آدالن® 0/1 % (آداپالن) 30 گرمی جعبه 1 عددی 200.000
کرم موضعی راویزون® 0/1 % (مومتازون فوروات) 15 گرمی جعبه 1 عددی 65.000
کرم موضعی درموپان® 0/5 %(دکسپانتنول) 30 گرمی (OTC) جعبه 1 عددی 115.000
کرم موضعی دیپروکل® (کلوتریمازول + بتامتازون دي پروپيونات) 30 گرمی جعبه 1 عددی 126.108
کرم موضعی سرتول® 2% (سرتاکونازول) 30 گرمی جعبه 1 عددی 179.000
کرم واژینال کلوتریمازول 1% 50 گرمی با 1 اپلیکاتور (OTC) جعبه 1 عددی 165.000
کرم واژینال کلوتریمازول 2% 50گرمی با 7 اپلیکاتور (OTC) جعبه 1 عددی 260.000
کرم واژینال کلیندامایسین 2% 50 گرمی با 7 اپلیکاتور جعبه 1 عددی 210.180
کرم واژینال کلیناواگ® 2% (کلیندامایسین) 40 گرمی با 7 اپلیکاتور جعبه 1 عددی 210.180
شربت اوستئودین® (گلوکوزامین-کندرویتین-ام اس ام) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 1 عددی 967.500
شربت پزوفان® (دکسترومتورفان - پی ) (60 میلی لیتری) (OTC) شیشه 110.000
شربت پزوفان® (دکسترومتورفان - پی ) (60 میلی لیتری) (OTC) جعبه 1 عددی 110.000
شربت تئوفيلين - جی (120میلی لیتری) شیشه 105.000
شربت جينكوويتون® (200 میلی لیتری) (مولتي ويتامين/مينرال غني شده با عصاره گياه جينكوبيلوبا) جعبه 1 عددی 400.000
شربت دکسترومتورفان (60 میلی لیتری) (OTC) شیشه 100.000
شربت دکسترومتورفان (60 میلی لیتری) (OTC) جعبه 1 عددي 100.000
شربت دیفن هیدرامین کامپاند (60 میلی لیتری) (OTC) شیشه 100.000
شربت دیفن هیدرامین کامپاند (60 میلی لیتری) (OTC) جعبه 1 عددی 100.000
شربت راسیپ® (سیپروهپتادین.اسید آمینه.ویتامین های ب1 ب6 ب12)(200 میلی لیتری) جعبه 1 عددی 353.600
شربت رویال ویت® (مولتی ویتامین،مولتی مینرال،رویال ژلی) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 1 عددی 376.250
شربت رهاكين® 200 م گ / 5 م گ (سديم والپروات) (250 ميلي ليتري) جعبه 1 عددی 314.352
شربت تگاتارد® 100 م گ / 5 م ل (كاربامازپين) (250 میلی لیتری) جعبه 1 عددی 280.200
شربت سالبوتامول (120میلی لیتری) شیشه 79.000
شربت ستادين دي® (استامينوفن-ديفن هيدرامين- فنيل افرين) (200 میلی لیتری) (OTC) جعبه 1 عددی 250.000
شربت ستادين جي® ( استامينوفن-گايافنزين- فنيل افرين) (200 میلی لیتری) (OTC) جعبه 1 عددی 300.000
شربت ستادين دي سي®(استامينوفن- کلرفنيرامين مالئات- دکسترومتورفان- فنيل افرين) (OTC) جعبه 1 عددی 280.000
شربت ستادکس 200( دکسترومتورفان،گايافنزين،فنيل افرين) جعبه 1 عددی 250.000
شربت سرماخوردگی کودکان (کلرفنیرامین مالئات،سودافدرین) (60 میلی لیتری) (OTC) شیشه 100.000
شربت سرماخوردگی کودکان (کلرفنیرامین مالئات،سودافدرین) (60 میلی لیتری) (OTC) جعبه 1 عددی 100.000
شربت کلسی فان®(کلیسم/منیزیم/زینک/ویتامین دی)(200 میلی لیتری) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 1 عددی 403.663
شربت پرگالوس® (لاكتولوز) (240 ميلي ليتري) جعبه 1 عددی 238.200
قرص اکسیدون® 5 م گ (اکسی کدون) جعبه 30 عددی 105.000
قرص اکسیدون® 15 م گ (اکسی کدون) جعبه 30 عددی 150.000
قرص آتورواستاتین 10 م گ جعبه 30 عددی 78.000
قرص آتورواستاتین 10 م گ جعبه 100 عددی 260.000
قرص آتورواستاتین 20 م گ جعبه 30 عددی 89.100
قرص استروفان® (مولتی ویتامین/مینرال همراه با لوتئین،لیکوپن،بور،وانادیوم،کوهوش سیاه،ماگنولیا،جینکوبیلوبا) جعبه 30 عددی 750.000
قرص ال آرژينین 1000 م گ ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 50 عددی 510.625
قرص ال لیزین 500 م گ ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 258.000
قرص کاربامازپین 200 م گ جعبه 30 عددی 135.000
قرص تگاتارد® 200 م گ ER (كاربامازپين پيوسته رهش) جعبه 30 عددی 217.350
قرص تگاتارد® 200 م گ ER (كاربامازپين پيوسته رهش) جعبه 100 عددی 724.500
قرص تگاتارد® 400 م گ ER (كاربامازپين پيوسته رهش) جعبه 30 عددی 282.570
قرص تگاتارد® 400 م گ ER (كاربامازپين پيوسته رهش) جعبه 100 عددی 941.900
قرص ایبوپروفن 400 م گ جعبه 100 عددی 870.000
قرص ایبوپروفن 800 م گ (پیوسته رهش) جعبه 30 عددی 582.000
قرص آتنولول 50 م گ جعبه 30 عددی 51.900
قرص آتنولول 50 م گ جعبه 100 عددی 173.000
قرص آتنولول 100 م گ جعبه 100 عددی 215.000
قرص آلپرازولام 0/5 م گ جعبه 30 عددی 56.400
قرص آلكانف® 10 میلی اکی والان ER (پتاسيم سيترات پيوسته رهش) جعبه 60 عددی 492.000
قرص آنژیپول® 47/5 م گ ER (متوپرولول سوکسینات) جعبه 30 عددی 144.000
قرص آنژیپول® 95 م گ ER (متوپرولول سوکسینات) جعبه 30 عددی 207.000
قرص اسموپيون® 150 م گ ER (بوپروپيون پيوسته رهش) جعبه 30 عددی 165.000
قرص بیوتین 5000 میکروگرم ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 100 عددی 752.497
قرص پارکیسول® 0/18 م گ (پرامي پكسول) جعبه 30 عددی 165.000
قرص پارکیسول® 0/7 م گ (پرامي پكسول) جعبه 30 عددی 312.000
قرص پروفام® 2/5 م گ (بیزوپرولول) جعبه 30 عددی 72.600
قرص پروفام® 5 م گ (بیزوپرولول) جعبه 30 عددی 101.280
قرص پروفام® 10 م گ (بیزوپرولول) جعبه 30 عددی 159.540
قرص تيزانيدين 4 م گ جعبه 100 عددی 144.000
قرص جوینت میکر® (گلوکزآمین،کندرویتین،سدیم هیالورونات،پنجه شیطان،عصاره زردچوبه و کندر) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 50 عددی 1.935.000
قرص دیلتیازم 60 م گ جعبه 100 عددی 290.000
قرص رابونكس® (كلاژن ، سديم هيالورونات ، بور) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 774.000
قرص راسنت® (مولتی ویتامین،مولتی مینرال، لوتئین) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 1.290.000
قرص رافکسودین® 120 م گ (فکسوفنادین) جعبه 30 عددی 462.000
قرص رافکسودین® 180 م گ (فکسوفنادین) جعبه 30 عددی 594.000
قرص رافوليت® (فوليك اسيد ، ویتامین ب6 . ویتامین ب 12) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 100 عددی 752.500
قرص راكسوم®20 م گ (اس امپرازول) جعبه 30 عددی 270.000
قرص راكوئيت® 100 م گ (کوئتیاپین) جعبه 30 عددی 213.000
قرص راكيوتن®(كوآنزيم Q10،زينك،لوتئين،سلنيوم،ويتامين C.ویتامین E) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 967.500
قرص رالوپرام® 10 م گ (اس سیتالوپرام) جعبه 30 عددی 204.000
قرص رالوپرام® 20 م گ (اس سیتالوپرام) جعبه 30 عددی 306.000
قرص رهاكين® 200 م گ (سديم والپروات) جعبه 100 عددی 413.000
قرص رهاكين® 500 م گ ER (سديم والپروات پيوسته رهش) جعبه 30 عددی 348.000
قرص رهامت® 500 م گ (متفورمین) جعبه 100 عددی 230.000
قرص رهامت اس ® 500 م گ/50 م گ (متفورمین/سیتاگلیپتین) جعبه 30 عددی 492.000
قرص رهامت اس ® 1000 م گ/50 م گ (متفورمین/سیتاگلیپتین) جعبه 30 عددی 534.000
قرص رهامت® 1000 م گ (متفورمین) جعبه 30 عددی 105.000
قرص رها کلد روز® (سرماخوردگی روز) (استامینوفن،فنیل افرین) (OTC) جعبه 30 عددی 255.000
قرص رهامون® (سرماخوردگی شب) (استامینوفن،فنیل افرین، دیفن هیدرامین) (OTC) جعبه 30 عددی 231.000
قرص سنتوم® (مولتی ویتامین،مولتی مینرال، لوتئین) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 516.000
قرص سورل® 5 م گ (پراسوگرل) جعبه 30 عددی 165.000
قرص سورل® 10 م گ (پراسوگرل) جعبه 30 عددی 207.000
قرص فولیک اسید 1 م گ جعبه 100 عددی 145.000
قرص فولیک اسید 1 م گ جعبه 200 عددی 290.000
قرص کافئین 200 میلی گرم ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 1.032.000
قرص كلسورب®(کربنات كلسيم+ویتامین د) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 90 عددی 435.375
قرص كلسي پروز-د®(کربنات كلسيم+ویتامین د) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 90 عددی 435.375
قرص کلسی فان® (کلیسم.منیزیم.زینک.ویتامین دی) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 90 عددی 774.000
قرص کلسی فان پلاس (کلیسم.منیزیم.زینک.ویتامین دی،مس،منگنز،بور) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 774.000
قرص كولومب® 135م گ (مبورین) جعبه 30 عددی 141.000
قرص کتوتیفن 1 م گ جعبه 100 عددی 260.000
قرص لوسيژر® 500 م گ (لوتيراستام) جعبه 30 عددی 468.000
قرص لوراتادین 10 م گ ODT (بازشونده در دهان) جعبه 30 عددی 81.000
قرص لوودوپاسي فورت 250 م گ جعبه 100 عددی 615.000
قرص ماکاتون® (ماکا+اپیمدیوم) جعبه 60 عددی 1.800.000
قرص ولدیک® 50 م گ (دیکلوفناک سدیم) جعبه 30 عددی 56.100
قرص ولدیک® 100 م گ ER (دیکلوفناک سدیم) جعبه 30 عددی 78.000
قرص ولدیک® 100 م گ ER (دیکلوفناک سدیم) جعبه 100 عددی 260.000
قرص ویتامین ب 2 50 میلی گرم ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 30 عددی 193.500
قرص ویتامین ب 2 100 میلی گرم جعبه 30 عددی 303.000
قرص ویتامین ب 12 2500 میکروگرم (بازشونده دهاني) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 757.875
قرص ویتامین ب 12 2500 میکروگرم (بازشونده دهاني) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 250 عددی 3.157.813
قرص ب کمپلکس +کلسیم+ویتامین سی ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 1.290.000
قرص های ویژن® (عصاره بیلبری،عصاره هسته انگور،لوتئین،ویتامین های آ و ای) جعبه 60 عددی 1.040.000
قرص هیوسین 10 م گ جعبه 100 عددی 1.370.000
قطره چشمي کتروفال® 0/5 % (کتورولاک) جعبه 1 عددی 41.600
قطره چشمی آلروپات® (اولوپاتادین) (5 م گ/5 م ل) جعبه 1 عددی 84.100
قطره چشمی آیاوت® (اشك مصنوعي) (OTC) جعبه 1 عددی 55.000
قطره چشمی افلوراپ®0/3 % (افلوکساسین) جعبه 1 عددی 64.900
قطره چشمی تیموزوپت® (دورزولامید 2% ، تیمولول 0/5%) جعبه 1 عددی 156.000
قطره چشمی تیمولین® 0/5 % (تيمولول) جعبه 1 عددی 66.700
قطره چشمی رابت® 0/1 % (بتامتازون) جعبه 1 عددی 49.870
قطره چشمی رافیکول®0/5 % (کلرامفنیکل) (یخچالی) جعبه 1 عددی 65.400
قطره چشمی سولفاستامید 10 % جعبه 1 عددی 45.500
قطره چشمی نفازولین 0/1 % جعبه 1 عددی 52.700
قطره چشمي لوترا® 0/5 % (لوتپردنول 0/5% / 5 م ل) جعبه 1 عددی 155.800
قطره چشمی ولدیک® 0/1 % (دیکلوفناک سدیم) 5 م ل جعبه 1 عددی 38.300
کپسول آلپیک® 300 (آلفا لیپوئیک اسید) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 30 عددی 806.250
کپسول بایلدکس® 300 م گ (اورسو داکسی کولیک اسید) جعبه 30 عددی 420.000
کپسول رهازل® 30 م گ (لنزوپرازول) جعبه 30 عددی 304.290
کپسول رهافن® (استامینوفن.ایبوپروفن.کافئین) (OTC) جعبه 50 عددی 600.000
کپسول رهافول® (فولیک اسید ، فروسولفات ) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 30 عددی 322.499
کپسول سیرنتین®100 م گ (گاباپنتین) جعبه 100 عددی 507.000
کپسول سیرنتین®300 م گ (گاباپنتین) جعبه 100 عددی 797.000
کپسول کوئترول® (رزوراترول 250،عصاره پوست انگور 10 م گ) جعبه 60 عددی 1.700.000
کپسول کولومب® 200 م گ (مبورین پیوسته رهش) جعبه 50 عددی 362.500
کپسول مفنامیک اسید 250 م گ جعبه 50 عددی 325.000
کپسول مفنامیک اسید 250 م گ جعبه 100 عددی 650.000
کپسول ویرالس® 100 م گ (آمانتادین) جعبه 100 عددی 290.000
کپسول هیالورا® 120 م گ (هیالورونیک اسید) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 999.752

اطلاعات تماس

 

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 

کدپستی: 35148 - 81791

صندوق پستی: 567 - 81745

 

031-36540859 - 031-36540659

 

فکس: 36540959-031


 

دفتر فروش تهران: اشرفی اصفهانی جنوب، نرسیده به میدان صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، ابتدای گلستان اول، ساختمان زمرد، پلاک 23، طبقه دوم، واحد 7

 

021-44084866-44084859

 

فکس: 44975532-021

 

موقعیت جغرافیایی