قيمت محصولات شرکت داروسازی رها

ردیف نام محصول واحد بسته بندی قیمت مصرف کننده(ریال)
1 اسپري بيني آلروپات® 0/6 % (اولوپاتادين) 20 م ل جعبه 1 عددی 695.787
2 اسپری بینی اکسی نوز® 0/05 (اکسی متازولین) 15 م ل جعبه 1 عددی 267.199
3 اسپری بینی ایپرانوز® 0/03 درصد (ایپراتراپیوم) 14 م ل جعبه 1 عددی 269.030
4 اسپری بینی ایپرانوز® 0/06 درصد (ایپراتراپیوم) 14 م ل جعبه 1 عددی 408.658
5 اسپری بینی بکلام ® 0/05 (بکلومتازون) 20 م ل جعبه 1 عددی 366.700
6 اسپری بینی بودانوز® 64 میکروگرم(بودزوناید) 6 م ل جعبه 1 عددی 382.500
7 اسپری بینی راویزون® 0/05 درصد (مومتازون فروآت) 20 م ل جعبه 1 عددی 366.700
8 اسپری بینی دسمورین® (دسموپرسين استات 10میکروگرم/1میلی لیتر) (یخچالی) 5 م ل جعبه 1 عددی 628.700
9 اسپری بيني دكوسالين® 0/65 (سدیم كلرايد) 20 م ل (OTC) جعبه 1 عددی 288.100
10 اسپری بینی دكوفزول® 0/05 (نفازولین) 15 م ل جعبه 1 عددی 185.000
11 اسپری بینی دکوفن®25/ 0 % (فنیل افرین) 15 م ل (OTC) جعبه 1 عددی 273.000
12 اسپری بینی دکوفن®5/ 0 % (فنیل افرین) 15 م ل (OTC) جعبه 1 عددی 268.500
13 اسپری بینی سزالين® 25 % (روغن کنجد )15 م ل جعبه 1 عددی 320.000
14 اسپری بینی سزانوز® 100 % (روغن کنجد )15 م ل جعبه 1 عددی 336.000
15 اسپری بینی فلازون ® 0/05 (فلوتیکازون) 20 م ل جعبه 1 عددی 589.400
16 اسپری بینی مولینوز® (كرومولين سديم20 م گ / 1 م ل) 20 م ل جعبه 1 عددی 447.458
17 آمپول بتامتازون 4 م گ / 1 م ل جعبه 10 عددی 641.000
18 آمپول تریامسینولون استوناید 40 م گ/ 1 م ل جعبه 10 عددی 1.051.000
19 آمپول دگزامتازون 8 م گ / 2 م ل جعبه 10 عددی 712.500
20 آمپول دگزامتازون 8 م گ / 2 م ل جعبه 100 عددی 7.125.000
21 آمپول دی هیستون® 50 م گ / 1 م ل (دیفن هیدرامین) جعبه 10 عددی 220.000
22 آمپول راويت - بی® (ویتامین های ب1 100م گ ، ب6 100م گ ، ب12 1000م گ) 3 م ل جعبه 10 عددی 981.000
23 آمپول رهاکین® 400 م گ/4 م ل (سدیم والپروات) جعبه 5 عددی 613.120
24 آمپول كلرفنيرامين مالئات 10 م گ / 1 م ل جعبه 10 عددی 570.000
25 آمپول کتروفال® 30 م گ / 1 م ل (کتورولاک) جعبه 10 عددی 570.000
26 آمپول ویتامین ب 12 1000 م گ / 1 م ل جعبه 10 عددی 399.000
27 آمپول هیوسین 20 م گ / 1م ل جعبه 10 عددی 841.000
28 پماد موضعی پي.آ.د® (ویتامین آ+د ) 30 گرمی (OTC) جعبه 1 عددی 140.100
29 پماد موضعی تریامسینولون ان ان 15 گرمی جعبه 1 عددی 161.100
30 پماد موضعی رهامین ®(پنجه شيطان،گلوكوزامين،ام اس ام) 30 گرمی جعبه 1 عددی 450.000
31 پماد موضعی رهامین ®(پنجه شيطان،گلوكوزامين،ام اس ام) 50 گرمی جعبه 1 عددی 500.000
32 پماد موضعی زینک اکساید 25 % 15 گرمی جعبه 1 عددی 140.100
33 پماد موضعی کلوبتازول 0/05 % 15 گرمي جعبه 1 عددی 133.100
34 خمیر دهانی تريادنت® 0/1 درصد با اپلیکاتور (تریامسینولون استوناید) 10 گرمی جعبه 1 عددی 114.900
35 ژل موضعی ایبوپروفن 5% 50 گرمی (OTC) جعبه 1 عددی 154.100
36 ژل موضعی ایزوتن® 0/05 % (ایزوترتینوئین)30 گرمی جعبه 1 عددی 168.100
37 ژل موضعی آدالن® 0/1 % (آداپالن) 30 گرمی جعبه 1 عددی 200.000
38 کرم موضعی راویزون® 0/1 % (مومتازون فوروات) 15 گرمی جعبه 1 عددی 154.100
39 کرم موضعی درموپان® 0/5 %(دکسپانتنول) 30 گرمی (OTC) جعبه 1 عددی 192.000
40 کرم موضعی دیپروکل® (کلوتریمازول + بتامتازون دي پروپيونات) 30 گرمی جعبه 1 عددی 189.200
41 کرم موضعی سرتول® 2% (سرتاکونازول) 30 گرمی جعبه 1 عددی 642.671
42 کرم واژینال کلوتریمازول 1% 50 گرمی با 1 اپلیکاتور (OTC) جعبه 1 عددی 215.800
43 کرم واژینال کلوتریمازول 2% 50گرمی با 7 اپلیکاتور (OTC) جعبه 1 عددی 280.200
44 کرم واژینال کلیندامایسین 2% 50 گرمی با 7 اپلیکاتور جعبه 1 عددی 392.900
45 کرم واژینال کلیناواگ® 2% (کلیندامایسین) 40 گرمی با 7 اپلیکاتور جعبه 1 عددی 392.900
46 شربت اوستئودین® (گلوکوزامین-کندرویتین-ام اس ام) ((مکمل تغذیه ای)) 250 م ل جعبه 1 عددی 1.257.750
47 شربت پرگالوس® (لاكتولوز) 240 م ل جعبه 1 عددی 785.900
48 شربت پزوفان® (دکسترومتورفان - پی ) 60 م ل (OTC) شیشه 196.200
49 شربت پزوفان® (دکسترومتورفان - پی ) 60 م ل (OTC) جعبه 1 عددی 196.200
50 شربت تئوفيلين - جی 120 م ل شیشه 210.200
51 شربت تگاتارد® 100 م گ / 5 م ل (كاربامازپين) 250 م ل جعبه 1 عددی 461.000
52 شربت جينكوويتون® (مولتي ويتامين/مينرال غني شده با عصاره گياه جينكوبيلوبا) 200 م ل جعبه 1 عددی 400.000
53 شربت دکسترومتورفان 60 م ل (OTC) شیشه 168.100
54 شربت دکسترومتورفان 60 م ل (OTC) جعبه 1 عددي 168.100
55 شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 م ل (OTC) شیشه 154.100
56 شربت دیفن هیدرامین کامپاند 60 م ل (OTC) جعبه 1 عددی 154.100
57 شربت راسیپ® (سیپروهپتادین.اسید آمینه.ویتامین های ب1 ب6 ب12)(200 م ل) جعبه 1 عددی 424.375
58 شربت راكيوتن®(كوآنزيم Q10،زينك،لوتئين،سلنيوم،ويتامين C.ویتامین E) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 1 عددی 1.182.500
59 شربت رویال ویت® (مولتی ویتامین،مولتی مینرال،رویال ژلی) ((مکمل تغذیه ای)) 120 م ل جعبه 1 عددی 860.000
60 شربت رویال ویت® (مولتی ویتامین،مولتی مینرال،رویال ژلی) ( 200 م ل) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 1 عددی 860.000
61 شربت رهاكين® 200 م گ / 5 م ل (سديم والپروات) 250 م ل جعبه 1 عددی 544.900
62 شربت رهامت® 500 م گ / 5 م ل (متفورمین) 250 م ل جعبه 1 عددی 314.400
63 شربت زی-ویت®(زینک،مولتی ویتامین)(200 م ل) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 1 عددی 435.375
64 شربت سالبوتامول 120 م ل شیشه 147.100
65 شربت ستادين دي® (استامينوفن-ديفن هيدرامين- فنيل افرين) 200 م ل (OTC) جعبه 1 عددی 471.500
66 شربت ستادين جي® ( استامينوفن-گايافنزين- فنيل افرين) 200 م ل (OTC) جعبه 1 عددی 419.100
67 شربت ستادين دي سي®(استامينوفن- کلرفنيرامين مالئات- دکسترومتورفان- فنيل افرين) 200 م ل(OTC) جعبه 1 عددی 392.900
68 شربت ستادکس 200( دکسترومتورفان،گايافنزين،فنيل افرين) 200 م ل جعبه 1 عددی 340.500
69 شربت سرماخوردگی کودکان (کلرفنیرامین مالئات،سودافدرین) 60 م ل (OTC) شیشه 175.200
70 شربت سرماخوردگی کودکان (کلرفنیرامین مالئات،سودافدرین) 60 م ل (OTC) جعبه 1 عددی 175.200
71 شربت کلسی فان®(کلیسم/منیزیم/زینک/ویتامین دی) 200 م ل ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 1 عددی 510.625
72 قرص اکسیدون® 5 م گ (اکسی کدون) جعبه 30 عددی 127.110
73 قرص اکسیدون® 15 م گ (اکسی کدون) جعبه 30 عددی 187.530
74 قرص آتورواستاتین 10 م گ جعبه 30 عددی 97.800
75 قرص آتورواستاتین 10 م گ جعبه 100 عددی 326.000
76 قرص آتورواستاتین 20 م گ جعبه 30 عددی 122.520
77 قرص استروفان® (مولتی ویتامین/مینرال همراه با لوتئین،لیکوپن،بور،وانادیوم،کوهوش سیاه،ماگنولیا،جینکوبیلوبا) جعبه 30 عددی 750.000
78 قرص ال آرژينین 1000 م گ ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 50 عددی 1.263.125
79 قرص ال لیزین 500 م گ ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 258.000
80 قرص کاربامازپین 200 م گ جعبه 30 عددی 390.000
81 قرص تگاتارد® 200 م گ ER (كاربامازپين پيوسته رهش) جعبه 30 عددی 480.000
82 قرص تگاتارد® 200 م گ ER (كاربامازپين پيوسته رهش) جعبه 100 عددی 1.600.000
83 قرص تگاتارد® 400 م گ ER (كاربامازپين پيوسته رهش) جعبه 30 عددی 684.000
84 قرص تگاتارد® 400 م گ ER (كاربامازپين پيوسته رهش) جعبه 100 عددی 2.280.000
85 قرص ایبوپروفن 400 م گ جعبه 100 عددی 1.160.000
86 قرص ایبوپروفن 800 م گ (پیوسته رهش) جعبه 30 عددی 940.500
87 قرص آتنولول 50 م گ جعبه 30 عددی 130.500
88 قرص آتنولول 50 م گ جعبه 100 عددی 435.000
89 قرص آتنولول 100 م گ جعبه 100 عددی 536.000
90 قرص آلپرازولام 0/5 م گ جعبه 30 عددی 130.500
91 قرص آلكانف® 10 میلی اکی والان ER (پتاسيم سيترات پيوسته رهش) جعبه 60 عددی 652.080
92 قرص آنژیپول® 23/75 م گ ER (متوپرولول سوکسینات) جعبه 30 عددی 174.000
93 قرص آنژیپول® 47/5 م گ ER (متوپرولول سوکسینات) جعبه 30 عددی 261.000
94 قرص آنژیپول® 95 م گ ER (متوپرولول سوکسینات) جعبه 30 عددی 348.000
95 قرص اسموپيون® 75 م گ ER (بوپروپيون پيوسته رهش) جعبه 30 عددی 295.500
96 قرص اسموپيون® 150 م گ ER (بوپروپيون پيوسته رهش) جعبه 30 عددی 513.000
97 قرص بیوتین 5000 میکروگرم جعبه 50 عددی 350.000
98 قرص بیوتین 5000 میکروگرم ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 100 عددی 752.497
99 قرص پارکیسول® 0/18 م گ (پرامي پكسول) جعبه 30 عددی 206.490
100 قرص پارکیسول® 0/7 م گ (پرامي پكسول) جعبه 30 عددی 404.220
101 قرص پروفام® 2/5 م گ (بیزوپرولول) جعبه 30 عددی 90.750
102 قرص پروفام® 5 م گ (بیزوپرولول) جعبه 30 عددی 162.900
103 قرص پروفام® 10 م گ (بیزوپرولول) جعبه 30 عددی 230.400
104 قرص تيزانيدين 4 م گ جعبه 100 عددی 435.000
105 قرص جوینت میکر® (گلوکزآمین،کندرویتین،سدیم هیالورونات،پنجه شیطان،عصاره زردچوبه و کندر) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 50 عددی 2.580.000
106 قرص دیلتیازم 60 م گ جعبه 100 عددی 515.100
107 قرص رابونكس® (كلاژن ، سديم هيالورونات ، بور) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 967.500
108 قرص راسنت® (مولتی ویتامین،مولتی مینرال، لوتئین) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 1.806.000
109 قرص رافکسودین® 120 م گ (فکسوفنادین) جعبه 30 عددی 471.000
110 قرص رافکسودین® 180 م گ (فکسوفنادین) جعبه 30 عددی 594.000
111 قرص رافوليت® (فوليك اسيد ، ویتامین ب6 . ویتامین ب 12) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 100 عددی 967.500
112 قرص راكسوم®20 م گ (اس امپرازول) جعبه 30 عددی 270.000
113 قرص راكسوم®40 م گ (اس امپرازول) جعبه 30 عددی 365.160
114 قرص راكوئيت® 100 م گ (کوئتیاپین) جعبه 30 عددی 559.800
115 قرص راكيوتن®(كوآنزيم Q10،زينك،لوتئين،سلنيوم،ويتامين C.ویتامین E) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 1.953.000
116 قرص رالوپرام® 10 م گ (اس سیتالوپرام) جعبه 30 عددی 204.000
117 قرص رالوپرام® 20 م گ (اس سیتالوپرام) جعبه 30 عددی 306.000
118 قرص رهاكين® 200 م گ (سديم والپروات) جعبه 100 عددی 1.220.000
119 قرص رهاكين® 500 م گ ER (سديم والپروات پيوسته رهش) جعبه 30 عددی 641.100
120 قرص رهامت® 500 م گ (متفورمین) جعبه 100 عددی 652.000
121 قرص رهامت اس ® 500 م گ/50 م گ (متفورمین/سیتاگلیپتین) جعبه 30 عددی 738.150
122 قرص رهامت® 1000 م گ (متفورمین) جعبه 30 عددی 286.800
123 قرص رهامت اس ® 1000 م گ/50 م گ (متفورمین/سیتاگلیپتین) جعبه 30 عددی 534.000
124 قرص رها کلد روز® (سرماخوردگی روز) (استامینوفن،فنیل افرین) (OTC) جعبه 30 عددی 273.900
125 قرص رهامون® (سرماخوردگی شب) (استامینوفن،فنیل افرین، دیفن هیدرامین) (OTC) جعبه 30 عددی 304.200
126 قرص سنتوم® (مولتی ویتامین،مولتی مینرال، لوتئین) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 516.000
127 قرص سورل® 5 م گ (پراسوگرل) جعبه 30 عددی 508.200
128 قرص سورل® 10 م گ (پراسوگرل) جعبه 30 عددی 568.110
129 قرص فولیک اسید 1 م گ جعبه 100 عددی 232.000
130 قرص فولیک اسید 1 م گ جعبه 200 عددی 464.000
131 قرص کافئین 200 میلی گرم ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 1.354.500
132 قرص كلسورب®(کربنات كلسيم+ویتامین د) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 90 عددی 580.500
133 قرص كلسي پروز-د®(کربنات كلسيم+ویتامین د) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 90 عددی 580.500
134 قرص کلسی فان® (کلیسم.منیزیم.زینک.ویتامین دی) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 90 عددی 1.161.000
135 قرص کلسی فان پلاس (کلیسم.منیزیم.زینک.ویتامین دی،مس،منگنز،بور) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 1.032.000
136 قرص كولومب® 135م گ (مبورین) جعبه 30 عددی 492.000
137 قرص کتوتیفن 1 م گ جعبه 100 عددی 333.700
138 قرص لوسيژر® 250 م گ (لوتيراستام) جعبه 30 عددی 440.130
139 قرص لوسيژر® 500 م گ (لوتيراستام) جعبه 30 عددی 794.730
140 قرص لوراتادین 10 م گ ODT (بازشونده در دهان) جعبه 30 عددی 160.800
141 قرص لوودوپاسي فورت 250 م گ جعبه 100 عددی 2.420.000
142 قرص ماکاتون® (ماکا+اپیمدیوم) جعبه 60 عددی 2.520.000
143 قرص ولدیک® 50 م گ (دیکلوفناک سدیم) جعبه 30 عددی 221.400
144 قرص ولدیک® 50 م گ (دیکلوفناک سدیم) جعبه 100 عددی 738.000
145 قرص ولدیک® 100 م گ ER (دیکلوفناک سدیم) جعبه 30 عددی 237.000
146 قرص ولدیک® 100 م گ ER (دیکلوفناک سدیم) جعبه 100 عددی 790.000
147 قرص ویتامین ب 2 50 میلی گرم ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 30 عددی 322.499
148 قرص ویتامین ب 2 100 میلی گرم جعبه 30 عددی 303.000
149 قرص ویتامین ب 12 2500 میکروگرم (بازشونده دهاني) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 1.193.250
150 قرص ویتامین ب 12 2500 میکروگرم (بازشونده دهاني) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 250 عددی 4.971.875
151 قرص ویتامین ث (ویتامین آ،د،ای،روی) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 1.354.500
152 قرص ب کمپلکس +کلسیم+ویتامین سی ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 1.548.000
153 قرص های-ویژن® (عصاره بیلبری،عصاره هسته انگور،لوتئین،ویتامین های آ و ای) جعبه 60 عددی 1.040.000
154 قرص هیوسین 10 م گ جعبه 100 عددی 1.714.400
155 قطره چشمي کتروفال® 0/5 % (کتورولاک) 5 م ل جعبه 1 عددی 54.804
156 قطره چشمی آلروپات® (اولوپاتادین) (5 م گ/5 م ل) جعبه 1 عددی 140.100
157 قطره چشمی آیاوت® (اشك مصنوعي) 10 م ل (OTC) جعبه 1 عددی 155.000
158 قطره چشمی افلوراپ®0/3 % (افلوکساسین) جعبه 1 عددی 84.072
159 قطره چشمی دوگلومکس® 2% 5 م ل (دورزولامید) جعبه 1 عددی 347.100
160 قطره چشمی تیموزوپت® (دورزولامید 2% ، تیمولول 0/5%) 5 م ل جعبه 1 عددی 421.500
161 قطره چشمی تیمولین® 0/5 % (تيمولول) 5 م ل جعبه 1 عددی 118.500
162 قطره چشمی رابت® 0/1 % (بتامتازون) جعبه 1 عددی 76.500
163 قطره چشمی رافیکول®0/5 % (کلرامفنیکل) (یخچالی) 10 م ل جعبه 1 عددی 76.506
164 قطره چشمی سولفاستامید 10 % جعبه 1 عددی 62.440
165 قطره چشمی نفازولین 0/1 % 10 م ل جعبه 1 عددی 82.400
166 قطره چشمي لوترا® 0/5 % (لوتپردنول 0/5% / 5 م ل) جعبه 1 عددی 392.900
167 قطره چشمی ولدیک® 0/1 % (دیکلوفناک سدیم) 5 م ل جعبه 1 عددی 62.300
168 کپسول آلپیک® 300 (آلفا لیپوئیک اسید) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 30 عددی 1.048.124
169 کپسول بایلدکس® 300 م گ (اورسو داکسی کولیک اسید) جعبه 30 عددی 1.649.490
170 کپسول رهازل® 30 م گ (لنزوپرازول) جعبه 30 عددی 365.160
171 کپسول رهافن® (استامینوفن.ایبوپروفن.کافئین) (OTC) جعبه 50 عددی 855.000
172 کپسول رهافول® (فولیک اسید ، فروسولفات ) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 30 عددی 387.000
173 کپسول سیرنتین®100 م گ (گاباپنتین) جعبه 100 عددی 870.000
174 کپسول سیرنتین®300 م گ (گاباپنتین) جعبه 100 عددی 1.570.000
175 کپسول کوئترول® (رزوراترول 250،عصاره پوست انگور 10 م گ) جعبه 60 عددی 1.700.000
176 کپسول کولومب® 200 م گ (مبورین پیوسته رهش) جعبه 50 عددی 1.245.000
177 کپسول مفنامیک اسید 250 م گ جعبه 50 عددی 435.000
178 کپسول مفنامیک اسید 250 م گ جعبه 100 عددی 870.000
179 کپسول ویرالس® 100 م گ (آمانتادین) جعبه 100 عددی 725.000
180 کپسول هیالورا® 120 م گ (هیالورونیک اسید) ((مکمل تغذیه ای)) جعبه 60 عددی 1.418.998

اطلاعات تماس

 

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 

کدپستی: 35148 - 81791

صندوق پستی: 567 - 81745

 

031-36540859 - 031-36540659

 

فکس: 36540959-031


 

دفتر فروش تهران: اشرفی اصفهانی جنوب، نرسیده به میدان صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، ابتدای گلستان اول، ساختمان زمرد، پلاک 23، طبقه دوم، واحد 7

 

021-44084866-44084859

 

فکس: 44975532-021